Botkyrka/Huddinge/Haninge

En två mil lång mötesfri väg mellan Kungens kurva och Jordbro med parallell gång- och cykelväg. Det är visionen som Trafikverket har för jätteprojektet Tvärförbindelse Södertörn, väg 259.

Överklagar för klimatet

I november godkändes vägplanen, alltså det dokument som beskriver hur arbetet med den nya vägen ska gå till och vilka effekter det får för omgivningen. Kort därefter överklagades vägplanen av Naturskyddsföreningen som menar att den ett genomförande av den nya trafikleden skulle innebära att regeringen bryter mot klimatlagen. Den processen pågår fortfarande.

– Med tanke på att Trafikverket själva konstaterar att bygget motverkar Sveriges möjligheter att bli koldioxidneutralt till 2045, som klimatmålet lyder, så kräver vi att regeringen stoppar de här planerna, sa David Kihlberg, chef för klimat- och juridikavdelningen på Naturskyddsföreningen, i ett uttalande i samband med att överklagandet lämnades in.

Tio års arbete

För att arbetet med den nya trafikleden ska kunna starta krävs att vägplanen vinner laga kraft, något den inte kan göra förrän överklagandeprocessen är över. Förutsatt att regeringen avslår överklagandet räknar Trafikverket med att kunna påbörja bygget den nya vägen redan i år.

Trafikverket bedömer att det kommer att ta tio år att bygga hela vägen, med delar av den klara tidigare än så. Prognosen gäller så länge inga avbrott eller förändringar oväntat dyker upp längs arbetets gång.

Här vill styret däcka över E4/E20

Trafikverket förutspår ett ökat tryck på den södra sidan av Vårbybron när Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn öppnar för trafik. Därför vill man bredda motorvägen mellan Fittja och Hallunda. Men det räcker inte, menar den mittenstyret i Botkyrka.

Hallunda/Fittja

På den södra sidan av E4/E20 mellan Hallunda och Fittja löper Hallundavägen. På den andra ligger idrottsnoden Brunna IP. Oavsett vilken sidan man står på är bullret från motorvägen påtagligt.

Och värre kan det bli. Det räknar både Botkyrka kommun och Trafikverket med när de två stora trafiklederna Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn öppnar för trafik. Då räknar man med en ökad trafikströmning mellan Hallunda och Fittja i båda färdriktningarna vilket med dagens mått skulle innebära en kapacitetsbrist på sträckan.

– Vi bedömer att ett körfält i vardera riktningen ska ge den här sträckan tillräcklig kapacitet så att trafiken kan flyta på smidigt när Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn öppnar, säger Charlotte Wiberg-Gudmundsson, projektledare vid Trafikverket.

Vill däcka över

Men Trafikverkets förslag duger inte menar det politiska styret i Botkyrka. De vill istället se en mer omfattande lösning för fler problem än trafiken som präglar Botkyrka.

– Eftersom området är ganska bullrigt redan i dag och i nära anslutning till ett verksamhetsområde för bland annat idrott med barn som håller i gång i stort sett hela tiden så är det oerhört viktigt för oss att vi hittar åtgärder som minskar bullret och påverkan på klimat och miljö, säger Gabriel Melki (S) om vid tidpunkten för den här intervjun är tf kommunstyrelseordförande i Botkyrka.

Trafikverket vill bredda vägen från tre till fyra körfält i vardera riktning mellan trafikplats Hallunda och Fittja. Anledning är att trycket på sträckan ökar i och med att Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn öppnar för trafik.

Trafikverket vill bredda vägen från tre till fyra körfält i vardera riktning mellan trafikplats Hallunda och Fittja. Anledning är att trycket på sträckan ökar i och med att Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn öppnar för trafik.

Albin Tingstedt

Förslaget från honom och hans politikerkollegor är en överdäckning över motorvägen.

– Vi tror det skulle ha stor inverkan på området. Utöver det får man framför allt en naturlig övergång mellan stadsdelarna som förebygger de socioekonomiska utmaningarna som präglar området samtidigt som det gynnar klimatet och minskar buller, säger han.

De föreslagna åtgärderna är inte tillräckliga?

– Nej, vi är inte nöjda.

Alger minskar buller

Att något måste göras på sträckan för att säkra för framtiden är båda parterna överens om. Men Trafikverket menar de åtgärder som de redan tagit höjd för räcker. Det innebär digitala skyltar som informerar om trafiksituationen, algodlingar som ska fungera som bullerskydd och en bro över motorvägen.

Men en överdäckning är inte aktuell.

– Att överdäcka den här vägsträckan ingår inte i projektet, säger Charlotte Wiberg-Gudmundsson.

Men kommunen kommer inte att ge sig i första taget. Och även om politikerna är beredda att medfinansiera en liten del av en eventuell överdäckning så tycker de att det är staten som ska stå för merparten av kostanden.

– Eftersom Trafikverkets arbete påverkar vår närmiljö och det är Botkyrkaborna som drabbas så måste det primärt vara Trafikverket som står för finansieringen. Det har de gjort i andra kommuner, så varför skulle det inte kunna ske här? säger Gabriel Melki.

Det har de gjort i andra kommuner, så varför skulle det inte kunna ske här?

Tänd på överdäckning

Det är inte bara E4/E20 som kommunen skulle vilja däcka över.

Hågelbyleden, som binder samman de norra och södra kommundelarna, är också en barriärsled som kommunen har uttryckt en vilja att däcka över, både tjänstemän och politiker.

Utredningen som pågår kring huruvida det här är möjligt görs i samverkan mellan kommunen, Regionen och Trafikverket.

Ovanpå överdäckningen ska det, om idéerna i förstudien blir verklighet, bli nya bostäder och lokalgator.

Källa: Mitt i

Alger i pilotprojekt

Att använda alger som en metod för att minska buller och spridning av luftföroreningar har aldrig testats tidigare.

Ett förslag som Trafikverket tittar på just nu är växtbeklädda vallar, skärmar eller pelare längs med vägen. Just alger är en växt som går att odla på platser där det inte finns odlingsbar mark.

Lösningens exakta utformning kan komma att justeras under projektets gång.

Källa: Trafikverket

En naturlig övergång mellan de norra kommundelarna skulle bli resultatet av en överdäckning av E4/E20, menar Gabriel Melki (S). Men Trafikverket, som istället vill bredda vägen, ger tumme ner åt kommunens förslag.

En naturlig övergång mellan de norra kommundelarna skulle bli resultatet av en överdäckning av E4/E20, menar Gabriel Melki (S). Men Trafikverket, som istället vill bredda vägen, ger tumme ner åt kommunens förslag.

Albin Tingstedt

Här vill Botkyrkas styre däcka över E4/E20

Motorvägen ska däckas över, enligt Botkyrkas politiker. Men Trafikverket säger nej.