Salem

300 nya bostäder i lägenhets- och radhus, en ny tvärförbindelse mellan Rönninge och Salemsvägen samt en ny förskola och ett LSS-boende blir verklighet i Södra Hallsta. Det beslutades under Salems senaste fullmäktigesammanträde efter en lång debatt.

Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna tyckte att husplanerna skulle godkännas medan Rönningepartiet var desto tvärare.

För högt och stort

– Det har växt för mycket enligt vår uppfattning. Husen är för höga och de är för stora, sa Mats Nittve (R) vid podiet som också yrkade på att detaljplanen skulle göras om av kommunens tjänstemän.

Han fick mothugg av flera, bland annat den tidigare ordföranden i kommunstyrelsen, Lennart Kalderén (M).

– Vi skriver verkligen historia här ikväll. Det historiska i det här är att det här ärendet är daterat till 1978 – det var då jag första gången hörde talas om tvärleden. Men för att kunna bygga tvärleden behövs ekonomi och det får man med lägenheterna i bilden. I över 40 år har det pratats om tvärleden men utan att ha ekonomin till det eftersom man inte haft Södra Hallsta, säger han.

Klubbades – trots kritik

Även frågan om Salems sparpaket som bland annat innebär en besparing på kommunens trygghetsfältare var uppe för beslut. Trots ett tidigare hot om minoritetsåterremiss från Rönningepartiet gick de på Socialdemokraternas linje att bara avslå förslaget.

– Vi ser att det är en ansträngd situation, men när man gör sådana här besparingar behöver man vara försiktig och göra dem med eftertanke. Vi upplever att i många anseenden finns det eftertanke i det här förslaget, men på andra ställen desto mindre. Mot bakgrund av detta tycker vi att vi behöver avslå förslaget och ge förvaltningarna möjlighet att komma tillbaka med nya förslag, säger Andreas Dahl (S).

Men han fick inget större gehör. Både sparpaketet och husen i Södra Hallsta fick grönt ljus av Salems fullmäktige.

Nu tas beslutet om omdebatterade Södra Hallsta

Det har varit kritiserat och omdebatterat. Nu är planerna att torrlägga våtmarken i Södra Hallsta och i stället bygga bostäder uppe för ett slutgiltigt beslut.

Rönninge

Under samrådet och granskningen har ett 70-tal synpunkter kommit in om byggplanerna i södra Hallsta. Bland annat har Nätverket Rädda södra Hallsta tyckt till. De pekar bland annat på att en torrläggning av våtmarken riskerar att frigöra stora mängder koldioxid som lagrats i marken.

– Det är också en fråga om att ta ansvar för den biologiska mångfalden. I södra Hallsta och västra Garnudden finns det flera rödlistade arter, bland annat den mindre hackspetten. Sedan har våtmarken en bra upptagningsförmåga av dagvatten. Om kommunen hårdgör våtmarken i södra Hallsta ökar dagvattenflödet, det vill säga att en större mängd smutsigt regnvatten rinner ner i Rönninge centrum, säger Marvin Gilbert Hallström, ordförande Stockholms fältbiologer och engagerad i nätverket Rädda södra Hallsta.

Marvin Gilbert Hallström tycker att Salems kommun ska ta sitt förnuft till fånga och bygga bostäderna i södra Hallsta med ett större ansvar för klimatet och den biologiska mångfalden.

Marvin Gilbert Hallström tycker att Salems kommun ska ta sitt förnuft till fånga och bygga bostäderna i södra Hallsta med ett större ansvar för klimatet och den biologiska mångfalden.

Privat

Ny dagvattendamm

Att torrlägga våtmark strider mot avvattningsförbudet som råder i hela Stockholmsområdet. Salems kommun har däremot fått dispens från förbudet mot att kommunen bygger en dagvattendamm i västra Garnudden.

Kommunen har upprättat en kontrollplan som listar vilka följder en torrläggning av södra Hallsta skulle leda till och hur en dagvattendamm i västra Garnudden kompenserar förlusterna. Planen är just nu överklagad, och skulle den inte godkännas riskerar 15 av de planerade radhusen att gå i stöpet. Resterande husplaner ser ut att kunna byggas enligt plan.

Inte det bästa, menar Rönningepartiets Anders Klerkefors som hellre hade velat se fler radhus – inte färre.

– Vi har, sedan diskussioner om exploatering av södra Hallsta började, haft åsikter om att flerfamiljshusen mot Salemsvägen är väldigt höga. Sedan granskningen har man också minskat antalet radhus i området och det ser vi negativt på. Vi hade hellre sett att det skulle vara en mjukare övergång från villaområde till flerbostadshus och det hade man kunnat göra med fler radhus, säger han och poängterar att han och hans partikamrater inte ser negativt på själva byggplanerna i området.

Anders Klerkefors från Rönningepartiet hade velat se en mer blandad bebyggelse.

Anders Klerkefors från Rönningepartiet hade velat se en mer blandad bebyggelse.

Rönningepartiet

Dispyt om våtmark

Detaljplanen för södra Hallsta har nyligen behandlats i kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige godkänner den.

– Att vi har kommit så här långt visar att vi har gjort rätt i vårt arbete, våra undersökningar och utredningar som krävs för det här projektet. Men det finns en liten grupp människor som grupperar sig mot det här projektet – och det gör det alltid när det gäller exploatering. Det som kommer ske är att en liten, uttorkad sumpmark kommer försvinna och i stället restaurerar vi mångfalden i västra Garnudden. Klimatnyttan kommer bli ofantligt mycket större, säger Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Fred Miller

Marvin Gilbert Hallström och nätverket södra Hallsta ger inte upp.

– Jag hoppas att kommunen agerar proaktivt och drar tillbaka den här planen, går tillbaka till ritbordet och ser hur man kan bygga bostäder på ett sätt som tar ansvar för klimatet och den biologiska mångfalden, säger han och utesluter inte ett överklagande i framtiden.

Detta planeras i södra Hallsta

Ett nytt bostadsområde med 300 nya bostäder i flerbostadshus och radhus.

En ny förskola med plats för 100 barn.

Ett nytt LSS-boende.

En tvärförbindelse mellan Salemsvägen och vägen Rönninge torg med en cirkulationsplats längs med Salemsvägen.

Källa: Salems kommun

Stort sparpaket slimmar Salems service

Ett mer vildvuxet Salem är att vänta. Det blir mer sly och färre fältare om Alliansstyret får igenom sitt planerade sparpaket. Fem miljoner ska sparas in 2023.

Salem

Salem räknar med ett mindre överskott än vanligt. Det beror inte bara på den starka inflationen och det osäkra omvärldsläget. Befolkningen ökade också i lägre takt förra året än vad kommunen räknat med.

Totalt planerar kommunen för att spara nästan fem miljoner kronor under året över samtliga nämnder. Mest dras det in på socialnämnden som planerar att inte tillsätta lediga tjänster inom LSS. Totalt rör det tre årsarbetare fördelat på fyra avdelningar.

– Det är besparing på fritidsfältare, vår viktigaste verksamhet och där vi känner att det behövs folk. Sen har vi full förståelse för att kommunen behöver spara, men vad man sparar in på och hur beslutet har kommit till reagerar vi kraftigt på, säger oppositionsrådet Arne Närström (S).

Arne Närström (S), oppositionsråd i Salem.

Arne Närström (S), oppositionsråd i Salem.

Fred Miller

Han åsyftar att socialnämndens beslut om besparingar i den egna förvaltningen återremitterades efter att det inte gjorts en ordentlig konsekvensanalys.

Skakig omvärld

Andra åtgärder är bland annat att kultur- och fritidsförvaltningens lokalhyra blir högre, mindre programutbud bland det kulturella vid större arrangemang och övrig kulturverksamhet. Kommunens utemiljöavdelning kommer heller inte kunna genomföra slyröjning och klippning av diken i samma omfattning som tidigare.

Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Fred Miller

– Salems ekonomi har varit stabil i många år tillbaka: vi har kunnat leverera överskott och även höjt överskottsmålen. Men omvärldsläget, stundande lågkonjunktur och räntor som drar i väg gör att vi tvingas avsätta mer pengar, säger Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Hot om minoritetsåterremiss

Beslutet ska klubbas av kommunfullmäktige i april. Men det är osäkert. En minoritetsåterremiss hänger i luften, alltså den princip som säger att om minst en tredjedel av ledamöterna yrkar på en remiss så blir det just det.

– Socialnämndens ordförande tog beslutet helt själv utan att förankra det i nämnden. Då känner vi att vi inte kan ta ansvar för en sån här besparing när vi inte heller känner till vad det får för konsekvenser för våra medborgare, säger Anders Klerkefors (R).

Anders Klerkefors, partiledare Rönningepartiet.

Anders Klerkefors, partiledare Rönningepartiet.

Rönningepartiet

Arne Närström är desto mer försiktig gällande frågan om minoritetsåterremiss.

– Det är inget vi har diskuterat än, men jag är tveksam till att använda det. Samtidigt måste vi markera att vi inte är jätteglada åt det här beslutet, säger han.

Socialnämndens ordförande tog beslutet helt själv utan att förankra det i nämnden

Så ska det sparas

Viss utbildning av personal slopas.

Slyröjning och klippning av diken kommer inte kunna genomföras som planerat.

Vissa vakanta tjänster inom kommunen förblir vakanta.

Lägre utbud i kulturskolans program.

Mindre skador på idrottsanläggningar repareras inte som planerat.

Källa: Salems kommun