Rönninge

Under samrådet och granskningen har ett 70-tal synpunkter kommit in om byggplanerna i södra Hallsta. Bland annat har Nätverket Rädda södra Hallsta tyckt till. De pekar bland annat på att en torrläggning av våtmarken riskerar att frigöra stora mängder koldioxid som lagrats i marken.

– Det är också en fråga om att ta ansvar för den biologiska mångfalden. I södra Hallsta och västra Garnudden finns det flera rödlistade arter, bland annat den mindre hackspetten. Sedan har våtmarken en bra upptagningsförmåga av dagvatten. Om kommunen hårdgör våtmarken i södra Hallsta ökar dagvattenflödet, det vill säga att en större mängd smutsigt regnvatten rinner ner i Rönninge centrum, säger Marvin Gilbert Hallström, ordförande Stockholms fältbiologer och engagerad i nätverket Rädda södra Hallsta.

Marvin Gilbert Hallström tycker att Salems kommun ska ta sitt förnuft till fånga och bygga bostäderna i södra Hallsta med ett större ansvar för klimatet och den biologiska mångfalden.

Marvin Gilbert Hallström tycker att Salems kommun ska ta sitt förnuft till fånga och bygga bostäderna i södra Hallsta med ett större ansvar för klimatet och den biologiska mångfalden.

Privat

Ny dagvattendamm

Att torrlägga våtmark strider mot avvattningsförbudet som råder i hela Stockholmsområdet. Salems kommun har däremot fått dispens från förbudet mot att kommunen bygger en dagvattendamm i västra Garnudden.

Kommunen har upprättat en kontrollplan som listar vilka följder en torrläggning av södra Hallsta skulle leda till och hur en dagvattendamm i västra Garnudden kompenserar förlusterna. Planen är just nu överklagad, och skulle den inte godkännas riskerar 15 av de planerade radhusen att gå i stöpet. Resterande husplaner ser ut att kunna byggas enligt plan.

Inte det bästa, menar Rönningepartiets Anders Klerkefors som hellre hade velat se fler radhus – inte färre.

– Vi har, sedan diskussioner om exploatering av södra Hallsta började, haft åsikter om att flerfamiljshusen mot Salemsvägen är väldigt höga. Sedan granskningen har man också minskat antalet radhus i området och det ser vi negativt på. Vi hade hellre sett att det skulle vara en mjukare övergång från villaområde till flerbostadshus och det hade man kunnat göra med fler radhus, säger han och poängterar att han och hans partikamrater inte ser negativt på själva byggplanerna i området.

Anders Klerkefors från Rönningepartiet hade velat se en mer blandad bebyggelse.

Anders Klerkefors från Rönningepartiet hade velat se en mer blandad bebyggelse.

Rönningepartiet

Dispyt om våtmark

Detaljplanen för södra Hallsta har nyligen behandlats i kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige godkänner den.

– Att vi har kommit så här långt visar att vi har gjort rätt i vårt arbete, våra undersökningar och utredningar som krävs för det här projektet. Men det finns en liten grupp människor som grupperar sig mot det här projektet – och det gör det alltid när det gäller exploatering. Det som kommer ske är att en liten, uttorkad sumpmark kommer försvinna och i stället restaurerar vi mångfalden i västra Garnudden. Klimatnyttan kommer bli ofantligt mycket större, säger Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Fred Miller

Marvin Gilbert Hallström och nätverket södra Hallsta ger inte upp.

– Jag hoppas att kommunen agerar proaktivt och drar tillbaka den här planen, går tillbaka till ritbordet och ser hur man kan bygga bostäder på ett sätt som tar ansvar för klimatet och den biologiska mångfalden, säger han och utesluter inte ett överklagande i framtiden.

Utröstade MP kritiska till dagvattendamm i Garnudden

Det råder politisk oenighet om ifall Södra Hallsta ska förbli våtmark eller om det ska bli utrymme för bostäder. Mitt i debatten har Garnudden hamnat.

För att få lov att exploatera i Södra Hallsta krävde länsstyrelsen att Salems kommun anlade ny våtmark. Det planerar man att göra i den västra delen av Garnuddens friluftsområde, tillsammans med en dagvattenpark.

Men motståndet är hårt. Inte minst det politiska.

– Haken är att det här redan är en gammal våtmark och sumpskogsområde. Så kompensationskravet uppfylls inte genom att anlägga ny våtmark på redan befintlig våtmark, anser vi, säger Henrik Appelgren, som förutom engagerad miljöpartist också är biolog.

Solen lyckas kika ner mellan träden när vi tar en promenad in längs den sträcka som kan komma att bli dagvattenpark. Vid sidan om den utkarvade stigen rinner vattnet mellan Flaten och Uttran. Stundvis hörs pendeln antingen rulla in på eller lämna Rönninge station, som bara ligger ett stenkast bort.

Salem har tidigare slagit på stora trumman för att vara en klimatkommunen i framkant. Så sent som för två månader sedan meddelade kommunen att man arbetade med att ta fram en koldioxidbudget.

– Att gräva i torv- och myrmark, som det här faktiskt är, frigör stora mängder kol i form av just koldioxid. Att torrlägga våtmarker som planeras i Södra Hallsta frigör också stora mängder kol i form av koldioxid. Det blir då en dubbel klimatbelastning vilket helt skulle omkullkasta kommunens ambition om att vara en klimatkommun, säger Henrik Appelgren.

"Stämmer inte"

Detaljplanen för Västra Garnudden ligger just nu ute på granskning, och på tisdagen den 15 november arrangerar kommunen ett granskningsmöte i Lilla Murgrönan mellan klockan 19–21 där planarkitekten Jonas Hanifi kan svara på frågor.

För bygg- och miljönämndens ordförande Björn Kvist (M) är allt kring Västra Garnudden däremot glasklart. Att det skulle handla om att anlägga ny våtmark på befintlig våtmark stämmer inte, menar han.

– Det handlar snarare om att det är ett gäng som inte vill ha bort våtmarken från Södra Hallsta. Men det här är snarare bra ur miljösynpunkt, för vi tar bort 1 700 kvadratmeter våtmark och ersätter det med 10 000 kvadrat, säger Björn Kvist.

– Och det finns ett behov av bostäder. I dag är det många gamla människor som sitter ensamma i sina radhus och som är i behov av bra lägenheter. Vi har också sett att när vi bygger nytt lockar det till sig personer från Stockholm i övrigt. I Vitsippan var mer än hälften inflyttade från andra kommuner.

Förstår behovet

Att det finns behov av fler bostäder förstår både Henrik Appelgren och Miljöpartiet. Men lösningen, enligt dem, är inte Södra Hallsta – åtminstone inte i den här omfattning.

– Södra Hallsta är en attraktiv plats nära pendeltåget, men torrlägg inte våtmarken i Södra Hallsta. Anpassa bebyggelsen och planera efter de förutsättningar som redan finns. Då faller hela behovet av en kompensationsåtgärd i Garnudden eller någon annanstans, säger Henrik Appelgren.

Södra Hallsta

De omdebatterade byggplanerna i Södra Hallsta innefattar 300 bostäder i radhus och flerbostadshus med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Det finns också planer på att anlägga ett LSS-boende i en av flerbostadshusens bottenplan samt en förskola med plats för 100 barn.

Tyck till!

Detaljplanen för Västra Garnudden ligger just nu ute på granskning, och går att ta del av fram till den 23 november.

Eventuella synpunkter på förslaget mejlas till msb@salem.se. Alternativt via post till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Adressen är Säby torg 16, 144 80 Rönninge.