Efter en mångårig juridisk tvist är det nu beslutat. JM AB måste visa hur de ska rena vattnet som rinner från deras högar med krossad sten i Ekobacken, ner till Farstaviken.

De måste också avveckla hela verksamheten genom att ta bort högarna från platsen.

Det enligt ett beslut från Mark- och miljööverdomstolen som kom i veckan, där de meddelar att de inte kommer att pröva fallet. Det betyder att den tidigare domen i Mark- och miljödomstolen, och länsstyrelsen, står fast.

Hur ser du på beslutet?

– Helt fantastiskt! Jag vet hur mätvärdena för JM:s utsläpp ser ut, de är gräsliga, så det här är en stor vinst för Värmdöborna och framför allt för Farstaviken och Värmdös vatten, säger Kristina Paltén (MP), ordförande i tekniska nämnden.

– Det känns skönt att det är klart, det går inte att överklaga längre än så här, tillägger hon. 

Beslutet som nu gäller innebär att företaget ska lämna in ett åtgärdsförslag på hur dag- och lakvatten från fastigheten Gustavsberg 1:545, där de har sina högar, ska tas omhand och renas innan det släpps ut i naturen.

Åtgärderna ska redovisas senast tre månader efter att domen vunnit laga kraft. JM måste också ta bort högarna med sprängsten.

Företaget har ett upplag på fastigheten i Ekobacken sedan 2011, med cirka 300 000 ton krossmaterial.

Arkivbild. Gustavsbergsbon Gunnar Lind på Villeroy & Boschs gamla deponi i Ekobacken. Längre bort i bakgrunden syns JMs grushögar.

Arkivbild. Gustavsbergsbon Gunnar Lind på Villeroy & Boschs gamla deponi i Ekobacken. Längre bort i bakgrunden syns JMs grushögar.

Eva Tonström

Mitt i Värmdö har berättat tidigare att giftigt vatten rinner ut i Farstaviken vid Gustavsbergs hamn och att flera juridiska processer har pågått om vilka som är skyldiga att rena vattnet.

JM säger till Mitt i Värmdö att de ”givetvis kommer att följa föreläggandet om att lämna åtgärdsförslag på rening”.

– Åtgärdsförslag kommer att presenteras inom de tre månader som anges, och därefter så snabbt som möjligt få på plats den lösning som i samråd med kommunen bedöms som lämpligast, säger Katarina Rimmerfeldt, kommunikationschef hos JM AB.

Arkivbild. Gustavsbergsbon Gunnar Lind vid en av bäckarna som fylls med förorenat vatten som rinner genom hästhagarna i Farsta slottsvik.

Arkivbild. Gustavsbergsbon Gunnar Lind vid en av bäckarna som fylls med förorenat vatten som rinner genom hästhagarna i Farsta slottsvik.

Eva Tonström

Gunnar Lind bor i området Farsta slottsvik, där vattnet rinner ut i Farstaviken. Han har drivit frågan i många år, bland annat genom hemsidan stangroret.se.

– Beslutet visar att vi har haft rätt hela tiden, att det förorenade vattnet inte får släppas ut i Farstaviken. Att det skulle ta åtta år att få igenom är en skandal. Men ännu värre är att det kan fortsätta länge till eftersom domen inte anger när vattnet måste vara rent. Därför kan JM fortsätta att förhala och förhala, säger han och tillägger:

– Nu måste kommunen uppfylla sitt löfte att rena vattnet tills JM har tagit det ansvar som domen tydligt innebär, säger han.

Gunnar Lind och flera grannar i området bjöd in de styrande politikerna till ett möte 2018 och fick då svaret att de skulle stoppa utsläppen.

VAL2022: Gifter har runnit rakt ut i havsviken i 200 år – och det fortsätter

Majoritet av partierna vill ha kommunal rening

Giftigt vatten fortsätter att rinna orenat rakt ut i Farstaviken. ”Det är en miljöskandal, det kan inte fortsätta”, säger Gunnar Lind, som bor intill utsläppen.

FRÅGA: Hur ska ni stoppa utsläppen i Farstaviken?

Deshira Flankör, Moderaterna

Anna Lipinska, Kristdemokraterna

Amie Kronbland, Liberalerna

Kristina Lång, Centerpartiet

Kristina Paltén, Miljöpartiet

Carl Kangas, Socialdemokraterna

Liv Simonsen, Vänsterpartiet

Thorulf Empfevik, Sverigedemokraterna

Fem av åtta partier kan tänka sig att bygga ett kommunalt reningsverk, men bara om de som släpper ut gifterna står för notan.

Utsläppen i Farstaviken i Gustavsbergs hamn har pågått i snart två sekel, sedan Porslinsfabriken startade 1825. Från 1968 och framåt fanns ett reningsverk kopplat till fabriken.

År 2015 skickades en anmälan om misstänkt miljöbrott in till kommunen. Sedan dess har beslut om förelägganden mot de två bolag som enligt kommunen står bakom nuvarande utsläpp – JM och Villeroy och Boch – om att stoppa och rena sitt lakvatten, rullat på. Båda företagen har överklagat kommunens beslut.

Vill ha kommunal rening

Förelägganden är bra, men det räcker inte, menar Gunnar Lind, som bor i området Farsta slottsvik, där vattnet rinner ut i Farstaviken. Han driver själv en hemsida, stangroret.se, där hela processen beskrivs.

– Överklagandena kan pågå i en oändlighet, under tiden rinner gifterna ut i Farstaviken. Något måste göras nu. Kommunen måste själva sätta dit ett reningsverk, säger han.

– Det är en skandal att det har fått pågå under så många år, tillägger han.

Provtagningar som gjorts i diken och vatten som rinner ut i viken, som har redovisats av kommunen, visar på höga halter av tungmetaller, bland annat zink, nickel och kadmium. Senaste provtagningarna gjordes 2019.

Gunnar Lind jobbar själv som miljökonsult och har aldrig stött på något liknande.

– Jag har besökt ett 50-tal nedlagda och aktiva deponier runt om i landet och samtliga har någon form av rening av lakvattnet, säger han.

Farstaviken är, enligt kommunen, så förorenad, efter år av utsläpp från båtvarv och industrier, att länsstyrelsen har klassat viken som en ”mycket stor risk” för människors hälsa och miljö.

– Det är en död vik idag, ingen vill bada eller fiska där. Tänk om det hade varit rent, då hade vi kunnat njuta av att ha vattnet så nära, säger Gunnar Lind.

"Inte vi som förgiftar"

Villeroy och Boch säger till Mitt i Värmdö att halten av föroreningar i deras lakvatten är så pass låg att det inte utgör någon risk för vattenmiljön i Farstaviken, något som också Mark- och miljödomstolen har kommit fram till, enligt Anna Strand, pressansvarig på Villeroy och Boch Gustavsberg AB.

– Vi är noggranna med att följa alla krav och regler som ligger inom vårt ansvar och fortsätter att göra regelbundna provtagningar av lakvattnet, vilket vi gjort i många år, säger hon.

Christian Benfatto, VD för JM Entreprenad AB, svarar i ett mejl till Mitt i: "Länsstyrelsen hanterar ett ärende gällande massorna på JM Entreprenads fastighet inom Ekobacken. Vi utreder möjliga lösningar för att kunna åtgärda förekomsten av utsläpp så snart som möjligt."

"Kommunens hälsoskyddsnämnd har redan 2019 förelagt fastighetsägarna om att vidta åtgärder och rena förorenat vatten. Fastighetsägarna har dock överklagat och trots att det har gått mer än två år har övre myndigheter, i ett av fallen, ännu inte tagit ställning till ärendet. Det är galet att de statliga myndigheterna kan vara så långsamma och inte behandla ärendet. På det här sättet lever staten inte upp till de miljökrav som de själva ställer."

"Det pågår redan ett arbete kring det och man håller också på att undersöka vilka åtgärder som kan leda till största möjliga nytta för att rena viken. Att bygga ett kommunalt reningsverk är inte aktuellt i dagsläget på grund av juridiska hinder. Vi tycker dock att det är oerhört viktigt att stoppa utsläppen i Farstaviken."

"Processen att stoppa utsläpp handlar både om att tillämpa beslut och att göra tekniska reningar. Vattenmyndigheterna har beslutat att Baggensfjärdens och Farstavikens vattenområden ska hålla god kvalitet senast om nio år. Det innebär att Farstaviken ska vara vara badbar och rik på liv både under och över vattenytan senast 2027. Processen att ta fram en havs-, kust- och vattenplan måste dock påskyndas."

"Vi arbetar enligt lagstadgade principen att den som orsakar föroreningen också ska ansvara för att städa upp. Fastighetsägare ansvarar för sin fastighets eventuella utsläpp och rening av dessa. Kommunen har utövat tillsyn och förelagt ägarna att säkerställa att förorenat vatten inte släpps ut. Dessa har överklagats av fastighetsägarna och fastnat i rättsliga överinstanser. Vilket är oerhört frustrerande."

"Tungmetaller läcker ut i Farstaviken både från Villeroy & Bochs deponi och JM:s upplag. Kommunen har tagit beslut för att stoppa utsläppen men de besluten har överklagats och hittills har vi fått domstolarna emot oss. Vi tänker inte ge oss. Vi kommer fortsätta trycka på Länsstyrelsen angående hantering av JM:s överklagande. Domen angående Villeroy & Boch är överklagad till EU-domstolen."

"Vi kan inte acceptera att Farstaviken, belägen mitt i kommunens mest tätbefolkade område, är ett av Stockholms farligaste vattenområden. Moderaterna har svikit sitt löfte om att stoppa utsläppen. Vi har i många år krävt och vill i framtiden se en ordentlig handlingsplan för att stoppa utsläppen och påbörja arbetet med att nå målen om god vattenkvalitet till 2027. För att nå dit måste aktörer som släpper ut gifter i lakvattnet tvingas ta ansvar – och det är bråttom att agera."

"Det krävs flera åtgärder som kompletterar varandra. Krossmassorna på Ekobacken behöver troligtvis täckas så att så lite vatten och syre som möjligt tränger in. På så sätt minimerar man flödet av giftigt lakvatten och oxidationen av sulfidmalmen till löslig metall minskas. En annan åtgärd är att se till att lakvattnet tar en och samma väg så att det går att ta hand om. Sist behöver lakvattnet renas i ett reningsverk med effektiva reningsmetoder."

"Det måste bli ett totalt stopp för alla orena utsläpp i våra hav. Därför måste kommunalt VA-nät prioriteras, större bräddmagasin byggas och gamla pumpstationer moderniseras. Vi vill också att man säkerställer att inte dagvatten hamnar i bräddningsmagasinen. Om detta inte räcker måste vi satsa resurser på att bygga ett reningsverk så att inget orenat vatten rinner ut i Farstaviken. Vi vill rena Farstavikens botten men där krävs en nationell finansiering."

När Mitt i Värmdö ställer frågan till partierna om de kan tänka sig att bygga ett kommunalt reningsverk för att få bukt med utsläppen i Farstaviken, spretar svaren åt olika håll.

S och V svarar ja på frågan, även L, SD och MP.

– Utsläppen måste stoppas nu. En process om vem som har ansvar är förstås nödvändigt, på längre sikt ska inte kommuninvånarna behöva stå för notan. Det ska utsläpparna göra. Men det får inte bli så att alla skyller på alla och så händer ingenting. Här och nu fortsätter skadliga gifter och tungmetaller att rinna ut i den redan svårt förorenade Farstaviken. Ansvarsfrågan får lösas i efterhand, säger Liv Simonsen, (V).

– I första hand tycker vi att den som förorenar ska betala. Om det är enda utvägen att kommunen står för kostnaden så kommer vi verka för att så sker. Utsläppen ska stoppas. Detta är ett pågående miljöbrott och det är kommunens och länsstyrelsen skyldighet att stoppa det, säger Kristina Paltén, (MP), kommunalråd.

C säger varken ja eller nej medan KD och M säger blankt nej.

– Det vore orimligt om Värmdö går in och tar över ansvar och kostnad för rening på mark som ägs av JM och Villeroy och Boch. Det skulle öppna upp för fler att kräva samma avlastning med sitt miljöansvar på sina egna fastigheter, säger Deshira Flankör (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Detta har hänt

Villeroy & Boch Gustavsberg AB har en nedlagd deponi i Ekobacken som användes som soptipp av Gustavsbergsfabriken i många år, nu övertäckt med grus. Den ger, enligt kommunen, fortfarande ifrån sig giftigt lakvatten. Föreläggande med vite från 2019 om förbud att släppa ut orenat lakvattnet och att redovisa förslag på rening av vattnet överklagades och vanns av bolaget i vissa delar. Det här har nu överklagats vidare till EU-domstolen. Kommunen försökte överklaga till Miljööverdomstolen, men fick inte prövningstillstånd.

Nu gäller att bolaget ska ta egna prover på lakvattnet varje vecka. De har också tvingats redovisa möjliga reningsmetoder för kommunen. Bolaget ställde upp ett tillfälligt reningsverk i mars 2020 men det har nu tagits bort.

JM AB har fyllnadsmassor av krossad sten på hög i Ekobacken. Detta avger, enligt kommunen, höga halter av metaller som hamnar i grundvatten och vatten som mynnar i Farstaviken. Föreläggande från 2019 om att rena lakvatten och dagvatten från fastigheten har överklagats till länsstyrelsen.

Andra miljöutmaningar

Uppfylla de lokala klimatmålen som antogs i KF 2020: Att fram till 2030 minska utsläppen av koldioxid till 1,5 ton per invånare och år, minska utsläppen från kommunens egna transporter med 70 procent jämfört med 2010 och att energianvändningen ska vara 50 procent effektivare jämfört med 2005.

Minska bräddningarna, alltså tillfälliga utsläpp av orenat avloppsvatten på grund av skyfall eller tekniskt fel på reningsverk eller ledningsnät som leder till överbelastning.

Få bort enskilda avlopp som är bristfälliga och skapar miljöproblem av olika slag

Nya partier i valet 2022

Skärgårdspartiet - politiskt obundet, enligt dem själva, tillhör varken höger- eller vänsterblocket. Tror på att flytta makten från politiken till medborgarna.

Mitt parti Värmdö - socialliberalt parti som säger sig vurma extra för miljö, kultur, LSS, integration, skolan och näringslivsfrågor.

Medborgerlig samling Värmdö - liberalkonservativt parti som "vill återinföra ett tydligt folkförankrat, evidensbaserat och personligt ansvarstagande styre", enligt dem själva.