Satsningarna finns med i den reviderade länsplanen, där 10 miljarder statliga kronor fördelas i det regionala transportsystemet.

En länsplan gäller i tolv år, men revideras ungefär vart fjärde år. Den nuvarande antogs år 2018 och gäller till år 2029. Nu är den reviderade planen för perioden 2022–2033 ute på remiss.

Nytt är nu att en större del av pengarna ska gå till cykelinfrastruktur, 18 procent av investeringarna mot 12 procent i den förra planen. 30 procent går till vägar och 52 procent till kollektivtrafik.

Målet till 2030 är att minst 70 procent av alla resor inom länet ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik.

Åtta nya satsningar

I länsplanen ingår t-bana Fridhemsplan-Älvsjö och Odenpan-Hagastaden, Roslagsbanan till city, Spårväg syd och tvärbanans förlängning till Kista och Helenelund.

Flera objekt hänger också med sedan den förra länsplanen, se faktaruta.

Här är de åtta nya satsningar som ingår i länsplanen:

✔️ Stombuss 14 Johannelund-Sollentuna: I framtiden utgör stråket en delsträcka av stomlinje J från Tyresö C till Täby/Arninge via Förbifarten. Den största åtgärden nu är att bygga en busslänk som gör att bussen inte behöver gå via villagatorna i Barkarby.

✔️ Årstaberg bytespunkt: Bussterminalen flyttas söderut till Årstabergsvägen och järnvägen får ett tredje spår. Stationshuset byggs om, två nya bredare plattformar tillkommer samt fler entréer.

✔️ Väg 222 Farstabron: Ett reversibelt (vändbart) körfält om 800 meter byggs på Farstabron för att slippa köbildning.

✔️ Väg 226 Rågsvedsvägen: Får södergående kollektivkörfält fram till stambanebron genom utbyggnad från två till tre körfält. Gång- och cykelbana på Huddingevägens västra sida blir gångbana och regionalt cykelstråk på vägens östra sida genomförs.

✔️ Väg 274 Engarns vägskäl: Bussbytespunkten byggs om och korsningen med Resarövägen byggs om till en rondell.

✔️ Väg 274 Kulla vägskäl-Svinninge: En gång- och cykelpassage byggs under vägen. Gång- och cykelbana byggs längs Svinningevägen som ansluter till den gång-och cykelväg som Österåkers kommun bygger.

✔️ Väg 560 Västerhaninge-Årsta havsbad: En fyra kilometer gång- och cykelväg byggs längs väg 560.

✔️ Väg 646 Gustavsberg-Ingarö: Gång- och cykelväg mellan Gustavsberg och Ingaröbron byggs.