Får nej. Mark- och miljödomstolen anser att det inte är tillräckligt utrett hur naturvärden på platsen skulle påverkas av bygget. Foto: Åwl arkitekter

Salamandrar stoppar bygge av äldreboende

Mark- och miljödomstolen stoppar bygget av ett planerat vård- och omsorgsboende i Abrahamsberg. Skälet: Det är inte tillräckligt utrett om salamandrar, fladdermöss och hackspettar far illa av bygget.

  • Publicerad 16:27, 14 apr 2022

Planen är att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende med cirka 80 lägenheter i Abrahamsberg, i korsningen Abrahamsbergvägen/Västerled.

Stadsbyggnadsnämnden klubbade detaljplanen i juni 2021.

Men den 9 mars i år upphävde mark- och miljödomstolen planen, efter överklaganden från flera privatpersoner.

LÄS ÄVEN: Förslaget: Nytt äldreboende till Abrahamsberg

LÄS ÄVEN: Här planeras 80 lägenheter för Brommas äldre

"Inte lämplig"

De som överklagat påtalade bland annat att byggnaden som planerades inte var lämplig, att grönytor togs i anspråk och att påverkan på groddjuret salamandrar, fladdermöss och hackspett, inte utretts tillräckligt, djur som är skyddade och där hänsyn måste tas om man vill bygga på en sådan plats.

När det gäller byggnadens utformning och grönytor håller mark- och miljödomstolen inte med de som överklagat och bortser från de argumenten i sin dom.

Däremot anser domstolen att den utredning som staden gjort av påverkan på naturvärden, som för salamandrar, hackspettar och fladdermöss, inte är tillräckligt omfattande. Domstolen upphäver därför detaljplanen då planen inte uppfyller plan- och bygglagens krav på att ta hänsyn till sådana naturvärden.

Stadsbyggnadskontoret har överklagat beslutet och har till den 13 maj på sig att precisera varför staden anser sig ha rätt i den här frågan.

Mitt i har sökt såväl stadsbyggnadskontoret som stadsbyggnadsborgarrådet, men deras respektive presstjänst hänvisar till att formuleringarna i överklagan nu bereds och att de därför inte lämnar några kommentarer.

Skyddas

Vid nybyggnation krävs det att hänsyn tas till natur-/kulturvärden.

Mark- och vattenområden med de värdena, ska så långt som möjligt skyddas.

Stor och liten vattensalamander, fladdermus och större hackspett är fridlysta och skyddas enligt artskyddsförordningen.

Källa: Mark- och miljödomstolen, SLU artdatabanken

Visa merVisa mindre