Bo och Agneta Schmidt bor mellan Storgatan och Armégatan. I rusningstid är det mycket bilar och köer, säger de. Foto: Anna Wachenfeldt

Så kan Huvudstas bilgator bli stadsstråk

De flesta upplever nog Storgatan och Armégatan genom Huvudsta som bilvägar. Inte bra, anser Solnas politiska styre som vill att de ska bli promanadvänliga stadsstråk.

  • Publicerad 14:53, 22 feb 2021

Bilden som förmedlas i det politiska styrets initiativ känns på plats ganska fjärran. Bilar susar förbi i strid ström på Storgatan och det skapas köer när trafikljusen slår om.

Men tanken är alltså att skapa levande stadsgator av både Storgatan och Armégatan.

Detta genom att smalna av dem och ge mer plats för cykel- och gångtrafikanter.

En utredning ska visa var man tillexempel kan ta bort körfält och ge plats åt andra trafikslag.

– De här gatorna är väldigt breda och bilfokuserade med en hård separering mellan gång- och bilflöden. Vissa delar har inte ens trottoarer på båda sidor. Med tanke på utvecklingen i området som sker med flera nya skolor och en hel del byggnation vill vi omvandla dem till promenadvänliga stadsgator, säger Bernhard Huber (MP).

Råsundavägen nämns som förebild.

– Där finns en levande stadsmiljö med många lokaler för restauranger och kafeer i bottenvåningarna. Sådan etableringar får man inte till på en gata som upplevs som en trafikled. Vi kan inte beställa en levande gata fullt ut från kommunhuset, men skapa bättre förutsättningar för det, menar Bernhard Huber.

Ser risk för köer

Paret Schmidt promenerar den här dagen på Storgatan. De har har bott i Huvudsta sedan 70-talet och är egentligen positiva till stadens planer.

– Ja, jag tycker det låter trivsamt, säger Bo.

– Men följdfrågan blir ju: var ska alla bilar ta vägen? Det blir ofta köer här i rusningstrafik, säger Agneta.

En annan Solnabo påpekar att ett körfält togs bort på Armégatan för några år sedan, det menar hon ledde till tätare trafik.

Men Bernhard Huber är inte så säker på att de åtgärder som finns i planerna förvärrar trafiksituationen.

– Det där är en ständig diskussion. Men om gång- och cykelinfrastrukturen blir bättre så kan fler välja det framför bilen. Det handlar om att uppmuntra till att använda andra färdsätt.

Biltrafik. Längs med Armégatan planeras bostäder. Nya Huvudstaskolan ställer också krav på säkrare trafikmiljö, menar politikerna. Foto: Anna Wachenfeldt