Tunnlar. Det blir en stor trafikkarusell där E4/E20 möter nya väg 259 vid Masmo. Första biten går i tunnel genom Masmoberget. Det är en av tre planerade tunnlar som syftar till att bevara känsliga naturområden. Foto: Trafikverket

Nytt steg mot förverkligande av Tvärförbindelsen

Huddinge har tecknat ett genomförandeavtal med Trafikverket om Tvärförbindelse Södertörn. i juni väntas regeringen fatta slutgiltigt beslut.

  • Publicerad 17:11, 30 maj 2022

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna och underteckna det genomförandeavtal som ska reglera förhållandet mellan Trafikverket och Huddinge kommun gällande Tvärförbindelse Södertörn.

Avtalet reglerar bland annat vägplanen, detaljplanerna och andra åtgärder som berör tvärförbindelsen och de områden som omfattas av projektet. Regeringen förväntas besluta om Tvärförbindelse Södertörns genomförande i juni, då slutligt beslut fattas kring vilka projekt som ingår i nationell vägplan.

– Avtalet är ett viktigt steg mot att förverkliga Tvärförbindelsen och skapa en rimligare och säkrare trafiksituation, bättre boendemiljöer och utbyggd kollektivtrafik för Huddingeborna och alla andra som bor eller arbetar i södra Stockholm, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Tvärförbindelsen kommer att gå genom flera naturreservat. Orlångens, Lissmadalens och Paradisets naturreservat berörs av både permanent och tillfälligt intrång och Flemingsbergsskogens och Björksättrahalvöns naturreservat berörs av permanent intrång. Orlångens naturreservat kommer samtidigt att utvidgas.

MP och V kritiska

Kompensation för intrång i naturreservat och påverkan på biotopskydd är en del av avtalet med Trafikverket. Det innebär att kommunen utför kompensationsåtgärder som finansieras av Trafikverket.

I åtgärdspaketet ingår bland annat återskapande av en våtmark i Gladö/Ebbadal och en restaurering av naturbetesmarker och vattendrag i Stensättradalen. Åtgärderna ska vara utförda innan tvärförbindelsen öppnas för trafik.

Miljöparitet och Vänsterpartiet är de enda partier som motsätter sig byggandet av Tvärförbindelse Södertörn. Partierna menar att projektet motverkar de uppsatta klimatmålen i Agenda 2030 och Parisavtalet.

Både MP och V anser att de avtalade kompensationsåtgärderna inte är kompensatoriska för intrång i naturreservaten. MP skriver att det är många bra projekt, men att de borde falla inom ramen för ordinarie förvaltning.

Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn (väg 259) ska gå mellan E4/E20 vid Vårby backe via Flemingsberg, till väg 73 vid trafikplats Jordbro.

Den får tre tunnlar och ska klara tunga godstransporter. En separat gång- och cykelbana byggs också längs hela stråket.

Byggstart beräknas ske tidigast år 2023, och byggtiden är cirka tio år.

Den två mil långa leden har en budget på 15,8 miljarder statliga kronor. Av dem ska trängselskatteinkomster stå för 600 miljoner och Huddinge kommun för lika mycket. Det motsvarar halva kostnaden för tunneln under Glömstadalen.

Satsningen är en del av Trafikverkets nationella plan för infrastruktur åren 2022-2033.

Visa merVisa mindre