Intresset för att installera solceller på taket växer i takt med höjda elpriser och eskalerande klimatkris. Men för dem som bor i kulturmiljöområden krävs bygglov. Mitt i Huddinge har tidigare berättat att Huddingebor nekas bygglov med motiveringen att det strider mot kulturmiljöintresset.

Här står nämligen miljöfrågan och kulturmiljön mot varandra. Enligt plan- och bygglagen väger det allmänna intresset att bevara kulturmiljön tyngre än det enskilda intresset, som installation av solpaneler anses vara.

I slutet av förra mandatperioden fick miljö- och bygglovsförvaltningen uppdraget att ta fram riktlinjer för att förtydliga vad som gäller. Nu har de tagit fram nya riktlinjer för nio områden i Huddinge. Totalt omfattas omkring 2 000 småhus och nästan alla som bor i kulturmiljöområden berörs.

– Vi bedömer att det nu kommer att bli enklare att få bygglov för solpaneler. Det är oerhört komplext med riktlinjer i kulturmiljö och vi är en av få kommuner som tagit fram sådana här riktlinjer, säger Morgan Randall Svahn, bygglovschef i Huddinge kommun.

Mer eller mindre lämpligt

Riktlinjerna pekar ut om det är "olämpligt, mindre lämpligt, mer lämpligt eller lämpligt" att ge bygglov för solceller.

När det gäller exempelvis villor utmed Gamla Södertäljevägen står att området har en välbevarad bebyggelse med höga arkitektoniska värden och att det är "olämpligt" att installera solceller inom området. Men det behöver inte innebära ett blankt nej.

– De kan finnas tekniska gestaltningsmässiga möjligheter, till exempel att de är integrerade i takpannor och liknande. Men anpassningskraven är oerhört höga. Det finns ingen plats där det är hundra procent omöjligt. Bedömningen är att det finns fall där man nekats och där vi skulle göra en annan bedömning i dag, säger Morgan Randall Svahn.

Vad är det som gör att ni kan ge fler bygglov än tidigare?

– Nu finns det ytterligare underlag, vi har tagit ett betydligt större grepp kring kulturmiljöområdena och har satt in dem i en större kontext. Det finns även många förslag på hur man kan anpassa sina anläggningar.

Oeniga politiker

Riktlinjerna klubbades igenom av majoriteten i bygglovsnämnden. Kommunalrådet Annie Östlund (C) är nöjd, och vill undersöka om det går att göra mer från kommunens håll.

– Det verkliga hindret är plan- och bygglagen som verkar mena att de här områdena ska bevaras som ett slags museum. Det är obegripligt att lagen inte främjar grön el även i kulturmiljöskyddade områden, det är något som regeringen borde se över, säger kommunalrådet Annie Östlund (C).

Men oppositionen röstade mot de nya riktlinjerna.

– De riskerar att skapa förvirring i stället för att förenkla. Vi tycker att man borde peka ut det fåtal hus där det krävs reella anpassningar och låta alla andra få installera solceller utan att söka bygglov, säger oppositionsrådet Love Bergström (M).

Men det går inte att göra lokalt undantag av bygglovsplikten, enligt plan- och bygglagen.