RIVS? Mark- och miljödomstolen tycker att fastighetsägaren har visat tillräckliga skäl för att få riva huset på John Ericssonsgatan. Foto: Per Brandt

NY DOM: Hus vid Norr Mälarstrand får rivas

Mark- och miljödomstolen ger fastighetsägaren Lärarförbundet rätt. Huset vid Norr Mälarstrand är en säkerhetsrisk och måste få rivas.

  • Publicerad 06:00, 26 jun 2021

Lärarförbundet äger det grönklassade huset på John Ericssonsgatan genom fastighetsbolaget Gemfast. Men sedan 2018 har hyreshuset stått tomt på grund av rasrisk då hela husets konstruktion består av så kallad aluminatcement och håller på att vittra sönder.

Fortsatt strid om rivning vid Norr Mälarstrand

Därför vill de riva och bygga nytt och hänvisar till flera utredningar där det anges som bästa alternativet. Men planen har mött protester från närboende och rivningsansökan fick nobben av båda stadsbyggnadsnämnden och länsstyrelsen, bland annat för byggnadens och områdets kulturhistoriska värden.

Men fastighetsägaren överklagade besluten till mark- och miljödomstolen som nu upphäver de tidigare avslagen och skickar tillbaka ansökan till stadsbyggnadsnämnden för ”beviljande av rivningslov” som det står i den färska domen.

Domstolen skriver att det både skriftligen via utredningar och muntligen är bevisat att huset är i så dåligt skick att det utgör en säkerhetsrisk och att det inte beror på eftersatt underhåll utan på aluminatbetongen.

Till skillnad från tidigare instanser anser domstolen att de utredningar som gjorts stödjer bilden att det inte är praktiskt möjligt att göra förstärkningsarbeten på huset med tanke på skicket.

Enligt fastighetsägaren planerar de, vid godkännande av rivningslovet, att ersätta byggnaden med en liknande där delar av den befintliga byggnaden kan återanvändas.

”Om rivningslov beviljas finns således möjlighet att uppföra en ersättningsbyggnad som åtminstone till viss del tillvaratar den befintliga byggnadens kulturhistoriska värden. Någon ansökan om bygglov är dock inte är föremål för prövning i detta mål. ” skriver domstolen.

”En oplanerad kollaps, vilket utgör en möjlig följd av att rivningslov nekas, kan däremot resultera i att byggnadens samtliga kulturhistoriska värden går förlorade. En kollaps kan vidare resultera i skador på närliggande byggnader med stora bevarandevärden bland annat det blåklassade kollektivhuset ritat av Sven Markelius.

Staden har även anfört att ett rivningsbeslut skulle kunna få prejudicerande effekter då många hus är byggda med samma material. Men enligt vittnesmål består byggnaden av en sällsynt högt omfattning av aluminatbetong och domstolen bedömer den prejudicerande effekten som låg.

Domen kan överklagas.

Fastighetsägaren Gemfast vill avvakta att kommentera domen tills den vunnit laga kraft.

SÄKERHETSRISK. Enligt domstolen är det klarbelagt att det tomställda huset utgör en säkerhetsrisk både att vistas i och vid för personer men även för intilliggande bebyggelse. Foto: Per Brandt

Fastigheten

Fågelbärsträdet 12 byggdes 1931–32 efter ritningar av Gustaf Birch-Lindgren.

Fastigheten är grönklassad och i kvarteret finns ytterligare fem grönklassade, tre gulklassade samt en blåklassad fastighet, Markeliushuset.