Mitt i kunde 2019 berätta att Solnaborna är länets mest utsatta för dålig luft med för höga halter partiklar, främst orsakat av dubbdäckens slitage på vägarna.

I samma veva började staden att mäta luftkvaliteten på Råsundavägen.

Nu har resultaten sammanställts. Så här har det gått:

* Färre bilar kör på vägen jämfört med 2019, men de senaste åren har trafikmängden legat stabilt kring 8 300 fordon/dygn.

* Halterna av partiklar och kväveoxider följer samma mönster med betydligt lägre nivåer än 2019 men i stort sett oförändrat sedan 2020.

* Andelen bilar med dubbdäck har sakta minskat och är 36 procent.

Klarar målen

SLB-Analys som gör mätningarna åt staden konstaterar att luftkvaliteten på Råsundavägen håller sig på en godtagbar nivå.

Exempelvis ska årsmedelvärdet för partiklar hålla sig under 15 mikrogram per kubikmeter luft. På Råsundavägens var årsmedelvärdet för 2022 11,3 mikrogram, mot 2019 års värde på 17,2.

– Halterna är jämförelsevis ganska låga och de nationella miljömålen klaras både vad gäller partiklar och kväveoxider, säger Magnus Brydolf på SLB-Analys.

Vad beror det på?

– Fordonen blir allt renare och andelen elbilar ökar. På partikelsidan är dubbdäcksanvändningen den stora källan och den har minskat årligen i hela Stockholmsområdet, säger Magnus Brydolf.

Från Solna stads sida började man med så kallad dammbindning på Råsundavägen på försök 2021. Det gör vägbanan fuktig och dämpar partikelvirvel. Insatsen har permanterats.