Samma regler som gällt sedan 1999 fortsätter att gälla: arvodet höjs i samma takt som regeringen bestämmer att prisbasbeloppet ska höjas..

I Bromma liksom i övriga stadsdelar får ledamöterna 560 kronor per sammanträde och ett årsarvode som för ordförande är 175 100 kronor, för vice ordförande 87 600 kronor, för ledamöter 45 100 kronor, och för ersättare 22 400 kronor.

Prisbasbeloppet är 48 300 kronor. Nästa år höjs beloppet till 52 500 kronor, en höjning med 8,7 procent.