CENTRUM. Gatuvy ner mot Bällstaån. Bottenvåningar med lokaler för verksamheter eftersträvas för att få en ”centrumkänsla” i området.

Grönt ljus för Saab att utveckla ny stadsdel

I framtiden kan Järfällabor bo granne med Saab. Planerna för Saabs nya stadsdel möjliggör 2 000 bostäder, förskolor och ett 24-våningshus – och har nu kommit ett steg närmre genomförande.

  • Publicerad 17:30, 4 apr 2022

Egentligen är det en helt ny stadsdel

Sedan 2017 har Saab haft planer på att utöka sin verksamhet och sälja delar av sin mark för bostadsbyggande i norra Veddesta.

Snart kan du bo granne med Saab

På senaste kommunstyrelsen antogs både detaljplan och ett exploateringsavtal med Saab för området.

– Egentligen är det en helt ny stadsdel. Det kommer bli som i Barkarbystaden med kvartersbyggnader med fyra till åtta våningar, och Saabs kontor som blir högre, berättar planarkitekt Ingela Isaksson.

Planen innehåller cirka 2 000 bostäder, tre till fyra förskolor, en grundskola samt hotell, kontor- och parkeringsbyggnad, samt ett nytt kontor för Saabs verksamheter.

– Det är på Saabs initiativ som planen lagts fram då de behöver modernisera sin verksamhet. Sen ligger det även i linje med Stockholmsförhandlingen att vi ska bygga 14 000 bostäder till 2035.

PLANEN.Saabs kontor kan bli 24 våningar högt. Här är en visionsbild från norrväst för området. Foto: Enter arkitektur

Bällstadalen

Planområdet är cirka 20 hektar stort och ligger i norra Veddesta. Idag ägs marken till störst del av Saab.

Planen möjliggör 14 kvarter, ett kontor för Saab i upp till 24 våningar, cirka 2 000 bostäder, skolor och förskolor samt ett hotell.

Marken i området behöver saneras och åtgärder vid Bällstaån behöver göras innan bygget kan påbörjas.

Detaljplanens genomförandetid är 15 år efter att den vunnit laga kraft.

Visa merVisa mindre

Förhindra översvämning

I en del av planområdet ligger Bällstaån. Att förhindra översvämning av ån har varit en återkommande synpunkt under samråden för detaljplanen.

– Det har varit en jättestor fråga. I detaljplanen har 4 hektar avsetts som parkmark för att ta hand om översvämningarna och alla bebyggelser kommer vara anpassade till de nivåer som ån kan gå upp i, säger Ingela Isaksson.

Även att se till att Bällstaån, som idag är förorenad, inte påverkas av exploateringen har varit en viktigt punkt.

– Det är väldigt reglerat, exempelvis kommer vi skapa flacka slätter där grodor och andra djur kan ta sig i och ur ån.

Ökad trafik

När bygget är klart tror man att 8 285 fordon per dygn kommer röra sig i det nya området. Även på Viksjö­leden mellan Nettovägen och Trafikplats Barkarby förväntas trafiken öka från dagens 30 000 fordon per dygn till 35 000 till 2030. För att minska trafikflödet kommer man bland annat bygga en rondell på Järfällavägen och satsa på gång- och cykelbanor berättar Ingela Isaksson.

– Saab tittar även på vad de kan göra för att minska antalet anställda som tar bilen till jobbet.

När detaljplanen vunnit laga kraft planeras byggstart till 2022/2023.