Kritiska. Marie Pehrson, Birgitta Böttcher, Lolita Ray, och Åsa Nordenskiöld motsätter sig byggplanerna. De samverkar genom gruppen Norra Högalid på Facebook som snabbt fått över 200 medlemmar. Foto: Pekka Pääkkö

Grannar tar strid mot planerade bygget i Högalid

Byggplanerna i Högalid har fått flera grannar att gå samman och ta strid för områdets grönska och miljö. "Det behövs fler bostäder, men det står inte i proportion till den natur som försvinner", säger en granne.

  • Publicerad 09:31, 30 nov 2021

De är som lungor och behövs för de barn som ska växa upp här

I kvarteret Yxan 4 där Stockholm borgerskap håller till, samt mellan Kristinehovsgatan och Skinnarviksringen (kallat Södermalm 2:8), finns planer på ny bebyggelse, vilket Mitt i tidigare har skrivit om.

Det rör sig om fyra nya hus på totalt 274 bostäder. Planerna har fått flera grannar att reagera. Mitt i träffar fem av dem vid de naturstensmurar kvarteret Yxan vilar på.

Invändningarna mot projektet är flera; att kulturmiljön förstörs, parkeringsplatser försvinner från gatan och trafiken ökar – men en sak är viktigast, menar de.

– Främst handlar det om miljön, alla grönområden som tas i anspråk. De är som lungor i staden och behövs för de barn som ska växa upp här, säger Lolita Ray som bor i området.

Borgarhemmet gör sig redo för framtiden

Stenmurar. Grannar har även riktat kritik mot att delar av murarna kan försvinna. Foto: Pekka Pääkkö

Vill bevara. Åsa Nordenskiöld, Marie Pehrson, Lolita Ray, Uwe Böttcher och Birgitta Böttcher menar att kommande generationer får lida om stadens grönområden försvinner. Foto: Pekka Pääkkö

Betydelse för folkhälsan

Gruppen menar att det leder till försämrad luftkvalitet, biologisk mångfald och skapar större risk för översvämningar.

För att underbygga sin sak pekar de på studier från Chalmers och stadens egna riktlinjer för ett grönare Stockholm, som säger att naturområden har stor betydelse för livskvalitet och folkhälsa.

I Högalid pågår och planeras fler byggprojekt; lägenhetshus mellan övre och undre Lundagatan och husbygget på kvarteret Plankans stora innergård, för att nämna några.

– Just nu sker en enorm slakt av våra grönytor. De blir bara färre och färre. Vi förstår att det behövs fler bostäder, men det står inte i proportion till den natur som försvinner. Det är inte värt det, säger Lolita Ray.

Redan nära till butiker

Argumentet att planerna skulle innebära att området livas upp med lite nya affärer har gruppen inte så mycket till övers för.

– Affärer behöver vi inte. Vi har Zinken, Hornstull och Hornsgatan.

Samtidigt menar grannarna att informationen har varit bristfällig och att samrådsmöte inte hållits.

– Det känns allvarligt, då många här bor på äldreboende och har svårare att ta till sig digital information.

Nybygge. Enligt förslaget ska Enkehuset rivas och ett nytt ska byggas dikt mot gatan. Då försvinner även muren. Foto: Pekka Pääkkö

Ska gå igenom synpunkter

Fram till förra veckan var förslaget ute på samråd. När tidningen gick till tryck, dagen innan samrådet var över, hade 150 synpunkter kommit in.

Enligt Karin Crawford, kommunikatör på exploateringskontoret, förväntade man sig att ännu fler skulle komma innan tiden var ute.

– Nu ska vi upprätta en samrådsredogörelse. Sedan går vi in i nästa skede i planprocessen, där synpunkter och förslag arbetas in i detaljplanen.

Hon delar inte bilden av att information om projektet inte har kommunicerats ut ordentligt.

– Vi har skickat ut information till alla sakägare och intressenter. Vi har inte haft samrådsmöte på grund av pandemin men kompenserat det med fler annonser och en extra presentation av projektet på biblioteket i Hornstull.

Enligt stadens tidsplan är granskning planerad till tredje kvartalet 2022 och ett antagande av planen väntas ske i början av 2023.

Stadsbyggnadsborgarråd. Joakim Larsson (M) menar att avvägningar måste göras när en stad utvecklas. Foto: Sacharias Källdén

Joakim Larsson (M): "Kan bli ett bra tillskott i området"

Förslaget att bygga nya seniorbostäder välkomnas av Joakim Larsson (M). "Man måste alltid göra avvägningar om man kan se att det leder till förbättringar för området som helhet."

Inom förslaget för Norra Högalid ingår att bygga hyres- och bostadsrätter samt seniorbostäder. Det är viktigt med blandade upplåtelseformer i en stad som utvecklas, menar stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

– Vi har pratat om vikten av att få fram fler seniorbostäder och det här kan bli ett bra tillskott i området.

Att något annat måste tas i anspråk vid ny bebyggelse är ofrånkomligt, menar han.

– Men jag tycker det är ett klokt förslag som förvaltar områdets värden på bästa sätt.

– Självklart har vi fått in synpunkter under samrådet, negativa som positiva, och nu ska vi utifrån dem se om förslaget behöver bearbetas.

Ska bearbetas

Stadsdelsförvaltningen ser dock negativt på den del av förslaget som gäller Södermalm 2:8.

I en remiss skriver de bland annat att det går "emot stadens strävan till anpassning till ett förändrat klimat".

Det kommer vägas in förslaget framåt, menar Joakim Larsson, som också säger att det är viktigt att stadens utveckling inte upplevs göra intrång i de gröna stråk som finns.

– Även i tätbebyggda områden finns många gröna ytor som ska förvaltas, vilket vi också gör.

Tycker du att grönskan i Högalid förvaltas?

– Absolut. Men självklart sker ibland avvägningar som vissa lokalt kan uppleva negativt.

Fyra föreslagna och pågående byggprojekt i Högalid, från Münchenbryggeriet till Hornsbruksgatan, kan innebära ett tillskott av 663 bostäder i området.

Är det rimligt, vägt mot de gröna ytor som då tas i anspråk?

– Man måste alltid göra avvägningar om man kan se att det leder till förbättringar för området som helhet. Vi har också en skyldighet att pröva de förslag som kommer in. Innebär det att använda grönområden måste de kompenseras.

Pågående projekt i området

Norra Högalid: 274 bostäder, i form av hyres- och bostadsrätter samt senior- och vårdbostäder.
Status: samråd precis klart.

Münchenbryggeriet:
50 bostäder och nytt centrum. Status: samråd juni 2022.

Lundagatan: 40 bostäder i flerbostadshus.
Status: pågår nu fram till 17 januari 2022.

Hornsbruksgatan: 37 bostäder och ny tunnelbanebyggnad. Status: i början av året var ambitionen att antagande skulle ske i år eller nästa.

Kvarteret Plankan: 162 bostäder i nytt gårdshus och påbyggnad på befintliga hus. Status: bygget pausat då byggherren dragit sig ur.

Totalt rör det sig om 663 bostäder.

Visa merVisa mindre