Först ett om förbud av den tillförordnade samhällsbyggnadschefen Linda Edgren, och därefter ett beslut om att riva upp detta av bygg- och miljönämndens ordförande Börje Wredén (L).

Även om turerna kring Lindormsnäs 1:5 varit omfattande går den nuvarande situationen att sammanfatta med frågan: Vem har rätt att fatta ett beslut om förbud enligt miljöbalken?

https://www.mitti.se/nyheter/politikerns-mejlattack-fick-chef-att-sluta/repuec!wxHf1e6zVQ0bB3oEWoneVQ/

Advokatutredningen visar att Linda Edgren agerade inom gällande lagar och regler. Börje Wredén menar å sina sida att beslutet är av principiell natur och av större vikt, och därmed borde ha fattats av politikerna i nämnden.

Men vad handlar besluten om?

Historien börjar 2018 när företaget CR Concrete Recycling AB anmälde att man avsåg att fylla det grustag som tidigare funnits på fastigheten Lindormsnäs 1:5 i för att senare bygga en konferensanläggning. Detta har genom åren kommit att förändras till att bland annat omfatta ett ädellövsprojekt och en naturstig.

I kommunens handlingar står det att företaget enligt anmälan skulle fylla täkten med en halv miljon kubikmeter schaktmassor – "endast rena provtagna massor".

https://www.mitti.se/nyheter/utredarna-politikern-gjorde-fel/repuec!k1rsW0st2cpSzGi79JuCQ/

Området där verksamheten tagit form ligger inom vattenskyddsområdet Leran som är en större dricksvattentäkt i Uppsalaåsen vid Lindormsnäs. Härifrån förses Säbyholmsområdet med dricksvatten. Det här gör att länsstyrelsen menar att verksamheten i området är förknippad med en stor risk.

Dessutom ligger den aktuella fastigheten delvis inom ett område som lyder under strandskyddsbestämmelser. I kommunens handlingar framgår att det på platsen observerats bland annat gröngöling, korp, gärdsmyg, nötskrika och ormvråk.

Turerna har sedan företagets första anmälan till länsstyrelsen 2018 varit många.

Den 30 mars förbjöds CR Concrete Recycling AB att bedriva sin verksamhet inom strand- och vattenskyddat område eftersom de riskerar att förändra livsvillkoren för både djur och växter. Den 1 april river Börje Wredén upp nämnda beslut och skriver: "Omständigheterna i ärendet ger att beslutet är av principiell natur och av större vikt och alltså inte kan fattas på delegation”.

Det sistnämda beslutet, signerat Börje Wredén, har överklagats av Naturskyddsföreningens lokala avdelning till länsstyrelsen.

CR Concrete Recyclings Vd Peter Viklund skriver i ett mejl till Mitt i att kommunen inte har rätt att förbjuda schaktning inom vattenskyddsområdet, eftersom det är en fråga för länsstyrelsen. I övrigt har han i nuläget inte velat lämna fler kommentarer.