Trålgränsen måste flyttas längre ut från kusten för att rädda strömmingsbeståndet, skriver föreningsföreträdarna från Österåker, Vaxholm, Tyresö, Norrtälje och Värmdö. Foto: Mostphotos

Debatt: Katastrofalt läge för strömmingen i Östersjön

Strömmingen fortsätter att fiskas alldeles för storskaligt och intensivt, trots att beståndet har minskat med 80 procent. Vi stöder Länsstyrelsens förslag att förbjuda trålning nära kusten, skriver tolv fiskevårds-, sportfiske- och naturskyddsföreningar från skärgårdskommunerna.

  • Publicerad 06:15, 18 jan 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Strömmingsynglen intar en särställning i ekosystemet genom att fungera som en kritisk länk i näringskedjan.

Det är nu allmänt omvittnat att något har hänt med strömmingen. Från att ha varit en tillgång vi alltid kunnat lita på observerar nu yrkesfiskare i skärgården och andra kustområden – och även sportfiskare, forskare, fritidsfiskare och konsumenter av strömming (till exempel surströmmingsälskare) – att det inte finns någon strömming, en påtaglig förändring.

Utanför Stockholms skärgård

Ett industriellt och alldeles för storskaligt fiske under vintermånaderna av övervintrande stim av sill/strömming har under de senaste åren intensifierats, bland annat i vattenområden strax utanför Stockholms skärgård.

Ett stort uttag av strömming i ett begränsat område, riktat mot genetiskt lokalt anpassade populationer, har förändrat villkoren inte bara för oss. Strömming är bytesfisk för marina fåglar och rovfiskar som till exempel gädda, gös och abborre och där i intar strömmingsynglen en särställning i ekosystemet genom att fungera som en kritisk länk i näringskedjan.

Höjda kvoter i Bottenviken

Kvoterna i centrala och västra Östersjön har visserligen sänkts med 45 procent respektive 50 procent för 2022. Men i Bottniska viken har kvoterna höjts med 71 procent. Samtidigt slår forskare slår fast att lekbiomassan (mängden lekmogen fisk) ligger klart under hållbara nivåer.

I mitten av 1970-talet beräknades lekbiomassan i centrala Östersjön vara runt två miljoner ton. Sedan dess har beståndet sjunkit med nästan 80 procent och ligger idag på cirka 400000 ton, enligt ett webbmagasin från Stockholms Universitets Östersjöcentrum (Baltic Eye 2021-10-12)

Beståndet kan vara skadat

Men fortfarande får det storskaliga trålningsfisket bedrivas för nära kusten och lekområdena. ”Det kan tyckas bra att man sänkt kvoten, men riskerna är nu betydande att beståndet redan är skadat. Till exempel genom att delbestånd har slagits ut”, skriver Henrik Svedäng, docent i limnologi (Baltic Eye 2021-12-10)

Till detta kommer att andelen stor strömming (över 18 cm) minskat kraftigt i Bottenhavet. Länsstyrelsen i Stockholms län vill se en utflyttning av trålgränsen från fyra till 12 sjömil från baslinjen (normalt en linje som följer lågvattenlinjen) och en särskild reglering av fisket i anslutning till Stockholms skärgård.

Vi stöder Länsstyrelsen

Länsstyrelsen föreslår "att fiske med fartyg över 24 meter, med motorkapacitet över 450 kW samt mindre maskstorlek i trålnätet än 32 mm, ska vara förbjudet mellan 4 och 12 nautiska mil från baslinjen mellan Landsort i söder till Grundkallen i norr” (Länsstyrelsens yttrande 2021-10-14).

Vi stöder till fullo Länsstyrelsens ställningstagande. Trålgränsen måste flyttas ut för att rädda ett bestånd som fiskas för storskaligt och intensivt – ett överfiske av lekströmming som står i koncentrerade stim inför lekvandring in till kusten.