De senaste fem åren har andelen elever med gymnasiebehörighet som gått ut grundskolan vid någon av skolorna i Salem legat över eller strax under 80 procent. Det är högre än rikssnittet under samma period, som legat på 74–76 procent.

Men resultaten varierar stort mellan skolorna.

Nytorpsskolan och Rönninge skola står för de högsta andelarna av elever med gymnasiebehörighet på över 90 procent (med undantag för något enstaka år), medan Säbyskolan och Skogsängsskolan ligger lägre.

Säbyskolan har successivt tappat i gymnasiebehörighet sedan läsåret 2016/17, från 88,7 procent till fjolårets 59,3 procent.

Skogsängsskolans resultat har varit desto svajigare. Skolan har pendlat mellan 90 och 75 procent. Förra året klarade 77,8 procent behörigheten.

Särskilt stöd

Enligt Salems skolchef, Katarina­ Sweding, arbetar man ständigt med att försöka få till ett bättre resultat.

”Vi på förvaltningen arbetar hela tiden systematiskt tillsammans med rektorerna­ för att utveckla kvaliteten i undervisningen och lärares förmåga att möta­ barn och elever i behov av särskilt stöd, så att vi på olika sätt erbjuder våra elever de bästa förutsättningarna att utvecklas maximalt mot målen och kunskapskraven”, skriver hon i ett mejl till Mitt i.

Och framöver hoppas hon att det ska bli enklare att hitta bakomliggande förklaringar till det ojämna resultatet.

”Under de senaste åren har vi tränat på att kvalitetssäkra olika typer av data och tillsammans utveckla vår analys av den, så att det blir lättare att dra slutsatser kring effekterna av vårt arbete. Detta är något vi kommer att fortsätta att utveckla framöver.”

"Vill framhålla en bra ledning och en god atmosfär, skapa den röda tråd som krävs i verksamheten. Trivsel genom alla led är grunden till en bra lärandemiljö. Lärare med behörighet och förståelse för barnens behov är viktigt, detta med rätt resurser­ ger resultat i lektionssalen. Professionen har ansvaret för relations­bygget med barnen, skapar vi detta i hela organisationen så ger det bredd. Lika rutiner och tankesätt i alla våra skolor är av största vikt, det ger bästa förutsättningarna för jämna skolresultat".

"Rönningepartiet är stolta över att de kommunala skolorna håller hög kvalitet. Även i en liten kommun har olika skolor olika förutsättningar. För att säkerställa att skolorna är likvärdiga har vi stöttat att resurser omfördelas vid behov. Vi ser också vikten­ av att säkerställa en bra skolgång för elever med svårigheter och elever med särskild begåvning. Att ta ansvar för arbetsmiljön och se till att duktiga pedagoger och skolledare blir kvar i kommunen är A och O för Rönningepartiet".

"Slå vakt om den skola och förskola som kommunen har ansvar för och låt inte skolan bli en plats för skolkoncerner. Salem ska bli den bästa skolkommunen i Stockholms­regionen för att ta steget till Sveriges bästa skolkommun. Det gör vi genom att erbjuda: Lovskola och läxhjälp för de som behöver det för att nå kunskapsmålen. Fler vuxna i skolan för att säkerställa att alla elever känner trygghet och få det stöd de har rätt till. Erbjuda skolfrukost. För de som har behov ska de finnas resursskola".

"Skolan har ett viktigt kompensatoriskt uppdrag. Mer resurser­ ska gå till de skolor och elever som behöver det. Vi har sett över ersättningsmodellerna för skolorna utifrån elev­underlaget och vi måste bryta bostadssegregationen och uppmuntra till ett aktivt skolval. Med rätt stöd till varje elev skapar vi studiero och fokus på lärande. Vi har duktiga lärare men vi behöver också två lärare i varje klass, utbildade elevassistenter, tillgång till mindre undervisningsgrupper och stärkt elevhälsa".

"Alla barn har rätt till en skola där de får utveckla sina förmågor och färdigheter. Barn är olika och föräldrar ska få välja skola utifrån det som passar deras barn bäst. Skolor är olika delvis beroende på elevernas förutsättningar. För att minska skillnaderna har Liberalerna medverkat till att ändra fördelningen av den kommunala skolpengen så att förutsättningarna för grundskolorna blir jämlikare. De skolorna med större behov får därför mer resurser per elev".

"Salem har ett relativt stort antal behöriga lärare. För att få undervisningen mer enhetlig är det viktigt med ytterligare anställda lärare med god erfarenhet".

"Drift av förskolor och skolor ska inte överlåtas till vinst­drivande företag, skolor lämpar sig inte för affärstänkande utan en bra utbildning är en mänsklig rättighet. Skatte­pengar ska gå till elever och personal och inte till skolföretagens vinster. Målet för skolan ska vara att ge eleverna så bra utbildning som möjligt, där lärarna ges chans att anpassa undervisningen till elevernas behov och svårigheter och inte efter vad som ger mest vinst till ägarna".

Miljöpartiet har inte svarat med hänvisning till att man går på "sparlåga". Sverigedemokraterna har inte inkommit med svar i tid.