I oktober beslutade kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott att Porsche skulle få en gräddfil till Orminge. I stället för att utlysa en markanvisningstävling direktanvisades marken till Tranviks udde fastigheter AB som ska se till att etablera det exklusiva bilmärket och en bensinstation på platsen. Orsaken var att kommunen har ”bedömt att verksamheten kan gynna utvecklingen av Orminge i ett större sammanhang”.

Redan när avtalet slöts fanns misstankar om att berget som planerats att delvis sprängas för att göra plats för Porsche och bensinmacken var syraproducerande.

Fyra av elva prov visade förhöjda svavelhalter vid mätningar som gjordes 2021. Den 2 november 2022 gjordes nya mätningar. Miljökonsulterna Trapezia tog med sig en hjulburen borrigg, borrade sig fyra meter ner i marken och tog prover som sedan har analyserats på laboratorium. 

”Mycket att spränga bort”

Tre av 13 prov visar att berget var syraproducerande. Miljökonsulterna betraktar delar av berget som sulfidförande och att sprängning kan bidra till att tungmetaller lakas ut och sprids till mark och vatten om man gör fel.

Orminge trafikplats.

Orminge trafikplats.

Johan Kristensen

Innan något arbete på platsen påbörjas bör man därför ta fram ett kontrollprogram och en plan för hur bergsmassorna ska hanteras, enligt miljökonsulterna. Innan arbetet kan börja ska dessa också godkännas av berörd tillsynsmyndighet.

Nu ska Tranviks udde och kommunen tillsammans undersöka vilka åtgärder som krävs för att ta hand om de sulfidhaltiga bergmassorna och vad det kostar.

Nacka kommun ska bekosta att marken görs om ”till en grovplanerad yta”. Kommunen beräknade före provtagningen att det skulle kosta omkring 20 miljoner kronor. 

– Det här är ett stort projekt och det är mycket att spränga bort. Och då finns det en risk om berget är sulfidförande. Nu tittar vi på en lösning där vi spränger mindre, säger Magnus Bohman. 

Går det att bygga utan att spränga?

– Det är sådana frågor vi tittar på, vilka höjder som fungerar inom området i förhållande till kvartersmarken och vägdragningen.

Blir det dyrare att ta hand om de sulfidhaltiga bergsmassorna än ”överenskommen slutgiltig köpeskilling” riskerar Porsche att missa trafikplats Orminge. Då krävs en ny överenskommelse mellan Nacka kommun och Tranviks udde annars ”saknas förutsättning för att gå vidare och teckna markgenomförandeavtal”, står det i kontraktet.

Orminge trafikplats.

Orminge trafikplats.

Johan Kristensen

Men Henrik Seidler, vd för Tranviks udde fastigheter, är inte orolig att projektet äventyras.

– Absolut inte. Det här kommer att hanteras inom projektet, säger han.

Då behöver Nacka betala

Tranviks udde fastigheter ska bekosta hanteringen av stenmassorna så länge föroreningarna håller sig inom Naturvårdsverkets riktvärden. 

Men när de överstiger riktvärdena ska Nacka kommun stå ”för merkostnader för transport och deponi”.

– Massorna kommer hanteras i enlighet med den masshanteringsplan som kommer tas fram för bergschakten, säger Henrik Seidler.