Vision. En genomsnittlig dag passerar 35 000 fotgängare Kungsgatan. Gångflödena på sträckan är bland de högst uppmätta i staden. Så här är planen att det ska se ut om fyra år. Foto: Trafikkontoret

Så ska gående bli kungar på Kungsgatan

Breddad gångbana och sänkt hastighet för bilar. När omdaningen av Vasagatan är klar tar arbetet med att göra Kungsgatan mer attraktiv för gående vid.

  • Publicerad 16:43, 8 sep 2021

Hösten 2022 ska Vasagatan vara helt klar, med breddade gångbanor, separerade cykelbanor, nya träd och bättre belysning. Och lagom till det, i början av 2023, börjar en upprustning av korsande Kungsgatan. Även där, mellan Sveavägen och Norrlandsgatan, ska gående få mer plats och bilister mindre.

Gångbanan på den södra sidan ska breddas med upp till en meter och gatan ska få fler cykelparkeringar, nya möbler och mer grönska. I stället får bilarna ett smalare körfält.

Vasagatan klarar tidsplanen – "paradgata" nästa höst

För att öka säkerheten kommer hastigheten för bilister att sänkas från 50 till 30 kilometer i timmen. Dessutom kommer övergångsställena att breddas till sju meter och förses med ramper. Man planerar även att montera upp nya lampor under broarna.

Busshållplatserna på den norra sidan kommer att flyttas så att bussarna når bussfältet direkt när de lämnar dem.

"Passar på"

Omdaningen sker i samband med att staden förstärker en konstruktion under Kungsgatan, mellan Sveavägen och Norrlandsgatan.

– Vi passar på att utöka ytorna för gående när vi ändå måste riva upp södra sidan av Kungsgatan. Det är ett av de mest använda gångstråken i stan och en paradgata som förtjänar bättre. Bilarna får maka ihop sig lite till förmån för en mer levande gata. Det här ligger helt i linje med våra ambitioner att skapa ett levande och dynamiskt Stockholm, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Arbetet kommer att utföras i etapper och framkomligheten längs sträckan kommer att vara begränsad under byggtiden. Prislappen för hela projektet bedöms landa på 300 miljoner kronor.

Ett beslut fattades i trafiknämnden i slutet av augusti och ärendet kommer att tas upp i kommunfullmäktige under hösten. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2025.