Förslaget som det presenterades i maj 2016. Foto: David Chipperfield Architects

Så mycket kostade Nobel Center på Blasieholmen

Staden och Nobelstiftelsen jobbade i nästan nio år för att få till Nobel Center på Blasieholmen. Sedan skrotades projektet. Slutnotan? Drygt 20 miljoner kronor.

  • Publicerad 13:07, 2 nov 2020

Genom ett beslut i kommunfullmäktige i maj avslutades det omtvistade projektet att bygga Nobel Center på Blasieholmen formellt. Nu är i stället planen att uppföra en byggnad vid Stadsgårdskajen nära Fotografiska.

Staden: Då kan Nobel Center börja byggas

Men nu kommer slutnotan för huset som aldrig byggdes på Blasieholmen. Enligt staden har följande utredningar gjorts, under arbetet som startade redan 2011:
miljökonsekvensbeskrivning, barnkonsekvensbeskrivning, solstudie, byggnadshistorisk förundersökning, parkeringsutredning, trafikutredning, geotekniska utredningar, konsekvensbeskrivning för stadsbild och kulturmiljö, dagvattenutredning, och nuläges- och värdebeskrivning av platsen.

Summa summarum? 20 312 000 kronor. Utgifterna avser främst dem för kontorets egen personal, tekniska konsulter och arkitekter.

Valeskog (S) rasande efter beskedet om Nobel Center

"Projektets mål var vid start att upplåta mark för ett Nobel Center, samt att skapa en offentlig plats intill centret. Vidare hade staden som mål att rusta upp kajer och gatumiljön runt Nobel Center. Projektet bedömdes även bidra till att skapa en attraktiv och trygg plats för människor att vistas på, både dag- och kvällstid" står det i exploateringskontorets slutredovisning.

Man konstaterar sedan att målen inte uppfyllts eftersom projektet inte genomfördes.

Stadens plan nu är att Nobel Center vid Slussen, som blir möjligt genom överdäckning av Stadsgårdsleden, kan börja byggas 2025/2026 och byggtiden beräknas till två år. Vem som blir arkitekt för den nya byggnaden är inte klart.

Nobel Center på Blasieholmen

2011 fattade exploateringskontoret ett första beslut om att utreda projektet med ett Nobel Center på Blasieholmen och senare samma år tecknades ett avtal mellan Stockholms stad och Nobelstiftelsen. 2013 anordnades en arkitekttävling där David Chipperfield utsågs som vinnare året därpå.

En detaljplaneprocess påbörjades och våren 2015 hölls ett samråd. Efter det omarbetades förslaget och den föreslagna byggnaden blev lägre och mindre än tidigare.

Våren 2016 godkändes detaljplanen av kommunfullmäktige. Därefter följde överklaganden av flera parter, bland annat Statens fastighetsverk. Länsstyrelsen avslog överklagandena men i maj 2018 beslutade mark- och miljödomstolen att upphäva detaljplanen.

I oktober samma år beviljade mark- och miljööverdomstolen prövningstillstånd för Stockholms stad som överklagat domen. Men efter valet och maktskiftet i Stadshuset valde den nya majoriteten att dra tillbaka stadens överklagan.

Visa merVisa mindre