Bostäderna byggs i sex olika delområden i sammanhängande stråk längs med Maltesholmsvägen och vid Melongatan. Samrådet har inletts och allmänheten får fram tills den 24 oktober insyn i detaljplanearbetet, där man även får lämna synpunkter.

– Syftet med detaljplanen är att ge Maltesholmsvägen en mer stadslik karaktär, att det blir lite mer urban gatubild, säger Nina Wahlman Fält, projektledare på exploateringskontoret.

Det dröjer dock innan alla 630 bostäderna står färdiga. Detaljplanen väntas, enligt den nuvarande tidsplanen, klubbas i kommunfullmäktige tidigast i juni 2024. Först år 2029 kan hela projektet stå klart som tidigast.

Kan arbetas om

Alla sex delområdena ingår alltså i en samlad detaljplan, men projektet kan eventuellt delas upp på flera planer efter samrådet, enligt Nina Wahlman Fält.

Efter den 24 oktober kommer stadsbyggnadskontoret börja arbeta fram en samrådsredogörelse.

– Det kan ju tänkas att detaljplanen arbetas om. Därefter startar stadens och byggaktörernas projektering. Då kommer tidsplanen kunna bli mer detaljerad. Just nu är den ganska ungefärlig, säger Nina Wahlman Fält.

Det blir en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.

– Det verkar bli en övervägande del bostadsrätter, säger Nina Wahlman Fält.

Den förskola som tidigare planerats längs gatan kommer inte byggas.

– Stadsdelen har sagt att man inte har något behov av en ny förskola här, säger Nina Wahlman Fält.

Bostadsprojektet väntas även ge en välkommen push till handeln i både Hässelby gårds och Hässelby strands centrum.

– En del av bostäderna i projektet Maltesholmsvägen ligger ju till exempel nära Hässelby torg, och kommer ge ett utökat underlag till centrumet, säger Nina Wahlman Fält.

https://www.mitti.se/nyheter/overgivna-elcentralen-i-hasselby-gard-rivs/repucj!YVFy16GBwEd21tbxETBt7w/

https://www.mitti.se/nyheter/nu-ska-maltesholmsvagen-bli-en-stadsgata/repslf!sBcX6AoRubycFQpz49T8yA/

https://www.mitti.se/nyheter/nya-bostadshus-ska-gora-maltesholmsvagen-till-urbant-strak/lmsht!6708925/