Nu ska tjänstemännen påbörja ett planläggningsarbete av fastigheten Lindormsnäs 1:5. Foto: Läsarbild

Planen: 120 bostäder vid grustaget

CR Concrete Recycling har ansökt om planbesked för fastigheten Lindormsnäs 1:5. De vill bygga 120 bostäder kring grustaget. Tjänstemännen sa nej, men politikerna gav grönt ljus till planerna som nu ska utredas vidare.

  • Publicerad 13:54, 18 okt 2021

Politikerna i samhällsbyggnadsutskottet samlades för möte den 29 september och fick då en ansökan om planbesked på sitt bord.

Bakom ansökan stod företaget CR Concrete Recycling. De vill på sin fastighet Lindormsnäs 1:5 skapa 120 nya bostadstomter.

Tjänstemännen hade inför politikernas möte utrett frågan och kommit fram till att inte ge ett positivt besked.

Därför sa kontoret nej

Skälen till detta var att området inte är utpekat för bostadsbebyggelse i den översiktsplanering som kommunen har att förhålla sig till. Därutöver lyfter man fram att Lindormsnäs 1:5 ingår i två riksintressen, dels den regionala grönkilen samt att det ligger inom vattenskyddsområde.

Politikerna gick emot kontorets förslag till beslut och valde att ge ett positivt planbesked.

Dumpade massor kan hota grundvattnet

Man gav samhällsbyggnadschefen i uppdrag att påbörja arbetet med planläggning av Lindormsnäs 1:5. Detta kan inledas under våren 2022 och en slutgiltig plan skulle kunna antas under 2025.

Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet och yrkade bifall till kontorets förslag.

Brobor önskade fler gungor – fick hel gungpark

Surfgunga, kompisgunga och en karusellgunga. Broborna önskade gungor. Fick en hel gungpark.fredag 5/8 14:09