Nova streetfoodpark kan tvingas upphöra med sin verksamhet. Foto: Maria Nykvist

Novas kan tvingas stänga

Den populära streetfoodparken Novas måste stänga. Det har ett enigt utskott i stadsbyggnadsnämnden beslutat. – Verksamheten är planstridig och saknar bygglov, säger Petri Salonen (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

  • Publicerad 09:44, 17 jun 2021

Man kan inte komma i efterhand och be kommunen rätta till det,

Den populära foodtruckserveringen Novas måste upphöra med sin verksamhet. Orsaken ska vara att verksamheten saknade bygglov när den den startade. Ett enigt utskott till stadsbyggnadsnämnden föreslår att nämnden begär rättelse av markägaren, vilket innebär att verksamheten måste försvinna från platsen inom några månader efter att ett beslut vunnit laga kraft.


 

Prövningen av bygglov inom detaljplan

Prövningen av bygglov inom och utanför detaljplan skiljer sig åt.

Vid prövning av bygglov inom detaljplan ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden överensstämmer med den detaljplan som gäller på platsen.

Det ska inte göras någon lokaliseringsprövning eftersom det gjordes när detaljplanen togs fram.

Utöver kravet på planenlighet ska åtgärden även prövas mot vissa andra krav.

Vilka krav som ska prövas i ett bygglov inom detaljplan framgår av PBL.

De krav som inte ska prövas är antingen avgjorda i detaljplanen eller ska tas om hand först i byggprocessen.

Exempelvis prövas om platsen är lämplig ur bullersynpunkt i detaljplaneskedet och ska därför inte prövas i bygglovet.

Inte heller de tekniska egenskapskraven, till exempel brandsäkerhet, ska prövas i bygglovet.

Källa: Boverket

Visa merVisa mindre

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Petri Salonen (C) Foto: Olof Holdar

Kräver rättelse

– Det går inte att bevilja ett bygglov i efterhand för den verksamheten eftersom den är så omfattande och avviker från detaljplanen som tillåter park och trädgård, säger Petri Salonen (C). Här finns det bara ett alternativ för oss och det är att kräva en rättelse. Vi tar inte ställning till verksamheten i sig, utan det handlar om placeringen av den.

För omfattande

På den plats där Novas nu finns har det tidigare funnits kaféverksamhet i ett 1600-talshus. Denna verksamhet har alltså ansetts vara tillåten inom den detaljplan som gäller. Och knäckfrågan verkar här vara omfattningen på Novas verksamhet. Den nuvarande verksamheten bedömer byggnadsnämnden vara för omfattande jämfört med den kaféverksamhet som fanns här tidigare.

Har haft dialog

Markägaren Alex Barsati, som arrenderar ut marken till de som driver Novas, säger att han haft en dialog med Haninge kommuns bygglovsenhet för att diskutera hur utformningen kan förändras så att den stämmer överens med detaljplanen.

– Chefen och handläggarna på bygglovsenheten sa att det finns en möjlighet att bedriva vår verksamhet, men att omfattningen behöver ses över.

Avvaktat

Enligt Alex Barsati har han under en längre tid utan framgång försökt få kontakt med de personer på bygglovsenheten som handlägger ärendet för att diskutera omfattningen på verksamheten. 

Alex Barsati säger vidare att han fått information om att ärendet inte var klart för handläggnining och att han avvaktat med kompletteringar i tron att bygglovsenheten skulle kalla till ett möte för att diskutera omfattningen av verksamheten.

Likvärdiga spelregler

Från stadsbyggnadsnämndens sida så är den centrala frågan att det råder likvärdiga spelregler för företagare som vill bedriva verksamhet i kommunen.

– Det är väldigt viktigt att man söker de lov som behövs för en verksamhet. Man kan inte komma i efterhand och be kommunen rätta till det, det fungerar inte så för det är så att säga att sätta konkurrensen ur spel, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Petri Salonen (C).

Ett bygglovsbeslut av kommunen kan överklagas till länsstyrelsen. Alex Barsati säger till Mitt i Haninge att han ännu inte har tagit ställning till om han ska lämna in en överklagan.