Mål. Både kommunala och fristående grundskolor har möjlighet att få ta del av kvalitetspengen, om de uppnår målen. Foto: Mostphotos

Klubbat: ny kvalitetspeng för grundskolor

Barn- och grundskolenämnden har beslutat att införa en kvalitetspeng inom kommunens grundskolor.

  • Publicerad 16:22, 30 sep 2020

Vi vill höja andelen elever med godkänt slutbetyg

Förra veckan beslutade barn- och grundskolenämnden att införa en så kallad kvalitetspeng som grundskolorna kan få ta del av.Tanken med pengen är att höja kvaliteten på skolorna i Täby ytterligare.

Både kommunala och fristående grundskolor har möjlighet att få ta del av pengen, men för att få den måste skolan uppnå vissa mål.

– Det är en signal att vi tycker det är viktigt fler elever når målen. Vi vill höja andelen elever med godkänt slutbetyg i alla ämnen, säger Camilla Ifvarsson (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden.

För att få pengen måste eleverna bland annat ha tillgång till lagstiftad elevhälsa, rektor på skolan ska ha en examen från statliga rektorsprogrammet och minst 85 procent av personalen ska ha en pedagogisk högskoleexamen.

Ökande resultat på nationella prov mellan årskurs 3, 6 och 9 är också obligatorisk.

Oppositionen kritisk

Socialdemokraterna i Täby reserverar sig dock skarpt mot barn- och grundskolenämndens beslut. De menar att de krav som ställs för att få den extra elevpengen redan borde ligga i skolornas kärnuppdrag.

– Vi förstår inte denna iver att man tror att en kvalitetspeng ska lösa problemen i skolan.
Med beslutet premierar man skolorna som det redan gått bra för, säger oppositionsrådet Agneta Lundahl Dahlström (S).

Hon menar att man istället borde höja den generella skolpengen.

– Vi måste ha fler vuxna i skolan, vi vill bland annat ha fler lärarassistenter och en höjd skolpeng i Täby.

Även Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Kvalitetspeng finansieras av barn och grundskolenämndens budget och ligger på fem miljoner kronor för 2020.

Ska utvärderas

Efter tre år ska kvalitetspengen utvärderas för att se om önskat syfte har uppnåtts.

Man kommer nu också att utvärdera om behovet av socioekonomisk resursfördelning behövs. Detta för att säkerställa att även de barn och elever som har sämre förutsättningar att nå utbildningens mål ändå gör det. Något som fanns tidigare.

– Vi har gett uppdrag till kommunens utbildningschef att utreda detta, säger Camilla Ifvarsson.

Socialdemokraterna välkomnar i sin reservation att kommunen återinför en socioekonomisk resursfördelning till skolorna.

Betyg. Camilla Ifvarsson (L) ordförande i barn- och grundskolenämnden i Täby hoppas att pengen ska få fler att gå ut med godkända betyg. Foto: Pressbild

Kritisk. Agneta Lundahl Dahlström (S) är reserverade sig till beslutat men är positiv till att återinföra socioekonomisk resursfördelning. Foto: Socialdemokraterna i Täby

kvalitetspeng i skolan:

Både kommunala och fristående grundskolor har möjlighet att få ta del av kvalitetspengen

Man kommer att mäta elevhälsa, rektors ledarskap, andelen högskoleutbildad personal samt upplevd trygghet på skolan och ökad kunskapsprogression på nationella prov.

Utbildningschef har nu fått i uppdrag att utreda huruvida det finns behov av att återinföra en socioekonomisk resursfördelning på skolor.

Visa merVisa mindre