Sedan 2020 gör Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) årliga granskningar av svenska äldreboenden. I korta drag går det att säga att samtliga kommuner uppvisar brister inom en rad områden.

Järfälla är inget undantag. Den senaste tillsynen gjordes i februari 2022, men nu i maj kom Ivos beslut.

I beslutet framgår det att den personal på Järfällas äldreboenden som gör medicinska bedömningar inte alltid har tillräcklig kompetens eller kan tillräckligt bra svenska.

 – Det här är ingen dagsfärsk inspektion och vi har kommit en lång väg sedan dess. Men IVO:s granskningar har satt fingret på många saker som behöver förbättras. Vi tog fram en plan för att åtgärda bristerna och som tur var fanns det en regering som gav statsbidrag till att utbilda vårdpersonal, säger Agneta Dahlgren (S), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

Statliga stöd

Den förra regeringen lanserade 2020 det så kallade äldreomsorgslyftet där kommuner kunde söka statsbidrag. Med bidraget har Järfälla kunnat utbilda cirka 100 vårdbiträden till undersköterskor.

– Vi har ett helt gäng som examineras nu till sommaren. Utbildningen har gett en fördjupad kompetens inom vårdyrket, bland annat ingår att man lär sig vårdsvenska.

Men Ivos kritik stannar inte där. Det finns även brister kring dokumentation och att patienter får träffa många olika vårdare, vilket inte gynnar god vård.

Dör i ensamhet

Ivo konstaterar också att läkemedelshanteringen inte sköts på ett patientsäkert sätt och att livsavgörande bedömningar görs av personal med den lägsta utbildningsnivån.

– Jag förstår inte hur de kan dra den slutsatsen. Jag tycker inte den kritiken är rättvis. Vi har alltid personal med tillräcklig kompetens på alla våra boenden, säger Agneta Dahlgren (S) om den kritiken.

Enligt Ivo händer det att patienter avlider i ensamhet och att dokumentationen kring så kallade brytpunktssamtal är otillräcklig. Det är samtal som ska tas när en patients vård går över till vård i livets slutskede. Samtalet, som förs med läkare, är centralt för att patienten ska få inflytande över hur den sista tiden i livet ska bli.

Men om samtalen inte har ägt rum alls, eller om de bara inte har dokumenterats, kan Ivo inte se.

– Jag är fullständigt övertygad om att de här samtalen har gjorts. Jag tror att man mer brustit i journalföringen, och det är inte heller bra. Men här har det gjorts stora utbildningsinsatser.

Äldreomsorgslyftet slopas

Den nya regeringen kommer inte förlänga äldreomsorgslyftet efter 2023, vilket kommer få konsekvenser menar Agneta Dahlgren (S).

– Vårt mål är att ha 70 procent undersköterskor och vi behöver utbilda fler. Men det kommer bli väldigt svårt när bidragen nu försvinner.

Kommunen måste i juni redovisa vad som har gjorts eller vad som ska göras för att komma till rätta med bristerna.