Det nordvästra hörnet i korsningen Valhallavägen-Jungfrugatan är något så ovanligt som en bit obebyggd mark på bästa läge i innerstaden.

Men inte så länge till.

För här vill Försvarsmakten, genom sin stiftelse MHS Bostäder, bygga 140 nya bostäder med tillhörande handel och service i bottenvåningen.

En del av bebyggelsen är tänkt att göras som en ny L-formad huskropp i 5 eller 6 våningar utmed Valhallavägen och Jungfrugatan.

Förslaget innehåller också påbyggnader på det befintliga huset norr om den lilla parken.

Ny bebyggelse utmed Valhallavägen och Jungfrugatan, sett från sydost.

Ny bebyggelse utmed Valhallavägen och Jungfrugatan, sett från sydost.

MHS Bostäder/RaRada Of Sweden

Syftet är att skaffa fram fler bostäder åt sin egen personal och studenter på Försvarshögskolan. Men även andra har vinning i den planerade bebyggelsen, menar stadsbyggnadskontoret.

Förutom att bidra till bostadsmålet i stort kan de nya bostäderna, med tillhörande publika verksamheter mot gatan, göra staden tryggare och mer levande. Dessutom ingår ett underjordiskt magasin, vilket gör att vatten från kraftiga skyfall bättre kan tas omhand.

En utmaning är dock det bullerutsatta läget. Men när man räknar med den planerade hastighetssänkningen på Valhallavägen, från 50 till 40 kilometer i timmen, klarar man bullernivåerna, skriver stadsbyggnadskontoret.

Flera sakägare har under processen varit kritiska till förslaget och menar att det påverkar stadsbilden och den omgivande kulturmiljön negativt. De har dock inget stöd från stadsbyggnadskontoret som menar att de planerade bostäderna inte står i strid med detta.

I september ställs planförslaget ut för granskning, och stadens ambition är att detaljplanen ska antas i december 2023.