Broborna blir fler i och med att kommunen utvecklas. Mängder med nya bostäder växer fram i framförallt Bro Mälarstad. Detta medför att många också väljer att pendla med kollektivtrafiken.

Det här ställer krav på pendeltågsstationen i Bro. Nu ska denna utvecklas för att möta dagens och framtidens behov. 

Under hösten kommer kommunen påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan för stationsområdet.

Visionsbild för västlig entré med brolösning.

Visionsbild för västlig entré med brolösning.

C.F. Møller Architects

Ska bli attraktiv mötesplats

I korta ordalag rör det sig om ett nytt resecentrum, en bussterminal och en ny entré för att nå perrongen.

– Målet är att förvandla stationsområdet från en plats som upplevs som otrygg och bristfällig, där invånarna bara passerar igenom, till en tillgänglig och attraktiv mötesplats för alla invånare och besökare, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Utvecklingen av stationsområdet är en del av omdaning Bro. 

Visionsbild för västlig entré med tunnellösning.

Visionsbild för västlig entré med tunnellösning.

C.F. Møller Architects

Resecentrum med café

Det tilltänkta resecentrumet ska inhysa butiker, kafé och/eller restaurang. Här kommer även bussterminalen att ligga.

– Det nya stationsområdet ska bli en plats som möter pendlares behov men också en plats där man gärna stannar upp, möts och umgås. Vi vill se en plats med en tydlig identitet som fungerar som en knutpunkt inte bara mot omvärlden utan även mellan olika delar av Bro, säger Jan Stefansson (KD), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i pressmeddelandet.

Bussterminalen är också tänkt att kunna svara upp mot framtida femton minuters-trafik med pendeltåget.

Här skriver kommunen i ett pressmeddelande att man: "Har i många år drivit frågan om 15-minuterstrafik till Bro och deltar nu i Trafikverkets utredning om utveckling av pendeltågstrafiken."

Alliansen Upplands-Bro kommun. Från vänster: Hans Åberg (L), Fredrik Kjos (M), Mattias Peterson Ersoy (C) och Jan Stefanson (KD) styr kommunen mandatperioden 2022-2026.

Alliansen Upplands-Bro kommun. Från vänster: Hans Åberg (L), Fredrik Kjos (M), Mattias Peterson Ersoy (C) och Jan Stefanson (KD) styr kommunen mandatperioden 2022-2026.

Upplands-Bro kommun

Ny västlig entré

En viktig del av detaljplanen är också att en ny entré ska finnas då stationsområdet utvecklas.

I den nya detaljplanen ska en entré kunna byggas vid perrongens västra del. I nuläget så utreder Upplands-Bro kommun två alternativ för lösning vad gäller denna fråga. Antingen en gångbro över järnvägen eller en tunnel under järnvägen. Samtidigt tittar man på förutsättningarna för en bro för biltrafiken, även denna del kommer att utredas.

Tidsplanen för arbetet kommer att tas fram, men med hänsyn till att Upplands-Bro kommun behöver samarbeta både med Trafikverket och Region Stockholm i detaljplanearbetet för Bro station.