Många av de nya förskolor som byggs runt om i Stockholm på senare tid är stora, med plats för runt 144 barn. För stort menar många föräldrar. Nyligen demonstrerade några av dem i Bredäng mot en planerad paviljong vid t-banan. I Västertorp har det öppnat en förskola med plats för 210 barn. Men finns det någon forskning om vad som egentligen är bäst för barnen?

Adrian Forssander är undervisningsråd med ansvar för förskolefrågor på Skolverket och har sammanställt forskning inom området. Enligt honom är frågan komplex.

– Det går tyvärr inte att säga en optimal storlek på förskolor för det är flera faktorer som spelar in, säger han.

Som förskolelärarnas utbildning och kompetens, personaltätheten, barngruppens storlek och sammansättning samt hur lokalerna och miljön ser ut. Huvudmännen, alltså kommunen och förskoleföretagen, och förskolorna måste också planera så att det fungerar för små barn.

För många personer kan leda till stress

– Små barn bör inte ha för många möten eller relationer under en och samma dag för det kan leda till stress. Det vet vi genom forskning. Så man bör organisera verksamheten så att barnen inte möter alla barn och alla pedagoger, säger Adrian Forssander.

Det handlar exempelvis om hur lokalerna är byggda och att barnen inte är ute samtidigt. Och att de turas om att vistas i vissa rum. Viktigt är också att lokalerna är överblickbara och att det är lätt för barn och personal att få kontakt. Samt att lokalerna kan delas in så att man kan arbeta i mindre grupper.

– Allt det här är görbart inom både små och stora förskolor, säger Adrian Forssander.

En stor förskola kan också ge fördelar. Som att kunna ha särskilda rum avsatta för speciella aktiviteter och att de vid sjukdom kan omfördela personal inom förskolan så att ingen avdelning står med bara vikarier, menar han.

Max tolv barn i småbarnsgrupp

När det gäller antalet barn per grupp i förskolor så har Skolverket ett riktmärke, 6 till 12 barn per grupp om barnen är 1 till 3 år. Och 9 till 15 barn per grupp om de är 4 till 5 år. Men även där spelar andra faktorer in.

– Barngruppsstorlekar måste ses i relation till personalens kompetens, personaltäthet och hur miljön är utformad. Och till barngruppens sammansättning exempelvis gällande ålder, andelen barn i behov av särskilt stöd och andelen barn med ett annat modersmål än svenska, säger Adrian Forssander.

I snitt i hela landet går det 5,1 barn per pedagog i förskolan.

– Men vi ska inte alltid ha en per fem barn, beroende på barngruppens behov behöver de kanske vara ännu fler, eller så kan de vara färre.