En hel del är ännu skissartat i projektet Råsta-Örvallen, inte minst när det gäller vad som ska byggas. Klart är i alla fall att staden vill se såväl ishall som dagvattenpark i området.

Nu har politikerna dessutom fattat beslut om att sända ut ett så kallat planprogram på samråd. Syftet med den 48-sidiga luntan är att peka ut den fortsatta inriktningen för projektet.

Redan nu vågar dock Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden, konstatera att området har en chans att bli "jättefint".

– Det handlar om olika typer av exploatering. Dels satsningar på lokaler för idrottsverksamhet, dels en stor satsning på den offentliga miljön, säger han.

Tre scenarier

En fråga som ännu inte har avgjorts är hur stort projektet egentligen ska bli. I det planprogram som nu ska nagelfaras föreslås tre olika grader av exploatering: "minimi", "medium" och "maximi".

I alla tre exempel byggs ett antal nya bostäder, mellan 42 och 782 stycken beroende på scenario. Samtliga scenarier innebär dessutom att området byggs ut med idrottsanläggningar, dagvattendammar, pumpstation, gator, torg och park.

https://www.mitti.se/nyheter/hogtidligt-nar-rissnes-nya-promenadstrak-invigdes/repvex!JP1OZmq8A@z3AvZ4HjlPg/

Av naturliga skäl är också spannet för den väntade genomförandetiden generöst: mellan fem och 20 år.

– Det kan bli jättebra, men än så länge är det fler frågetecken än utropstecken, säger Stefan Bergström.

Trafik

Ett av frågetecknen rör ökningen av biltrafik som projektet väntas föra med sig. Den saken har varit uppe för diskussion tidigare, bland annat vid det informationsmöte som staden ordnade i Hallonbergen i mars.

– Vi måste jobba väldigt mycket med att skapa de bästa förutsättningarna för att ta sig dit till fots, med rullstol och kollektivt, konstaterar Stefan Bergström.

Enligt planprogrammet ska den nya ishallen – ett av projektets väsentligaste inslag – rymma två isytor för bland annat ishockey och konståkning. När hallen byggs måste den befintliga baseballplanen maka på sig, en annan fråga som det enligt Stefan Bergström pågår samtal om.