Miljösatsning. Fyra kommuner tar ett gemensamt grepp för bättre vattenkvalitet i Drevviken, som i somras drabbades av algblomning. Foto: Roland Magnusson/Stefan Jogefjäll (läsarbild)

Drevviken renas för en kvarts miljard

De fyra kommunerna vid Drevviken tar ett gemensamt grepp för att förbättra sjöns vattenkvalitet. Redan nästa år kan man räkna med klarare vatten, enligt miljöförvaltningen i Stockholm. Men smakar det så kostar det.

  • Publicerad 16:26, 29 jan 2021

Den som badar eller paddlar i Drevviken kan oftast inte se det, men under ytan är det en sjö som inte mår bra. Ett synligt tecken kom i somras, när vattnet vid några av sjöns badplatser färgades illgrönt av alger.

Situationen har att göra med historiska synder. På 70-talet släpptes dåligt renat vatten ut uppströms i sjön Trehörningen i Huddinge, och fördes via Magelungen och Forsån ut i Drevviken. Det gjorde att fosfor lagrades i sjöns bottensediment, varifrån det nu läcker ut och försämrar syrehalten i vattnet.

– Dessutom tillförs förorenat dagvatten från hårdgjorda ytor runt sjön, som vägar, parkeringsplatser och bostadsytor. Det bidrar till övergödning och kan leda till algblomning, säger Hillevi Virgin på miljöförvaltningen i Stockholm.

Nu har de fyra kommunerna Stockholm, Huddinge, Tyresö och Haninge tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram för Drevviken. Där föreslås bland annat en så kallad fosforfällning för att få bukt med övergödningen.

Ger klarare vatten

Det innebär att en aluminiumlösning tillförs i vattnet för att binda fosfor i bottensedimentet.

– Fosforfällning är en kostnadseffektiv åtgärd som ger väldigt snabbt resultat. En förväntad effekt är att siktdjupet i sjön ökar, berättar Hillevi Virgin.

Fosforfällning har redan genomförts i sjöarna Orlången och Trehörningen i Huddinge och i sommar ska det göras i Magelungen. Sommaren 2022 är det Drevvikens tur.

Kan kosta en kvarts miljard

Dessutom planeras nya dagvattendammar i alla kommuner utmed sjön. I dammarna ska dagvattnet renas innan det rinner vidare ner i sjön.

Dessa och ytterligare åtgärder som föreslås i programmet beräknas totalt kosta 198-258 miljoner kronor, fördelat på flera år.

– Det kan dröja 10-20 år innan alla åtgärder i programmet är genomförda, säger Hillevi Virgin.

Fosfor och miljögifter

Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattenförekomster i unionen uppnå miljökvalitetsnormerna god ekologisk och kemisk status.

Drevvikens ekologiska status är i dagsläget ”otillfredsställande”, det näst sämsta betyget på en femgradig skala, främst på grund av hög fosforhalt.

Den kemiska statusen betecknas som ”dålig” på grund av för höga halter av vissa miljögifter, bland annat kvicksilver och PFOS.

Senast 2027 ska Drevviken ha god kemisk och ekologisk status, enligt vattenmyndigheten för norra Östersjön.

Visa merVisa mindre

Detta ska göras

Exempel på åtgärder:

Fosforfällning sommaren 2022

Nya dagvattendammar på tolv platser, varav hälften i Huddinge kommun.

Tillsyn av enskilda avlopp, miljöfarliga verksamheter och industriområden, båtklubbar och större vägar och parkeringar.

Utredning för att identifiera källor till miljögifter.

Fria vandringsvägar för fisk.

Källa: Lokalt åtgärdsprogram Drevviken

Visa merVisa mindre