Bo Ericson lyfter blicken från kartan på köksbordet och spejar ut genom fönstret. Det är knappt 17 meter ner till Bagarsjöns istäcke från villan på Ekallén.

”Tillrinningen består till största delen av dagvatten från villaområden och vägar. Föroreningar därifrån är ett hot mot livet i sjön”, skriver Nacka kommun på sin hemsida.

I februari 2006 dog mycket fisk i sjön på grund av akut syrebrist. Varje år sedan 1970-talet har vass och annan vegetation röjts för att sjön inte ska växa igen.

”Den viktigaste åtgärden för att hejda igenväxningen har under en tid varit att avlasta sjön från allt tillrinnande förorenat vatten, främst dagvatten”‚ skriver kommunen.

I den dagvattenutredning som Sweco gjort i detaljplanearbetet för trafikplats Orminge står inte ett ord om Bagarsjön. Där skriver Sweco: ”Det finns inga kända dagvattenledningar i området som idag endast har naturmarksavrinning”. Enligt Sweco rinner dagvattnet från trafikplats Orminge i dag via Kocktorpsdammen, Kocktorpssjön och Kvarndammen till Skurusundet och via Trafikverkets dike vid Värmdöleden till Baggensfjärden.

Bo Ericson ser dagvattnets utlopp till Bagarsjön från sin tomt.

Bo Ericson ser dagvattnets utlopp till Bagarsjön från sin tomt.

Johan Kristensen

Såg när ledningen grävdes ner

Men Bo Ericson såg när Vägverket (nu Trafikverket) grävde ner ledningar på 1970-talet för att leda bort dagvattnet från Värmdöleden.

– Han som var ansvarig för ledningarna sa att han vill inte ha skitvatten ner i dikena.

Vägverkets ledningar finns inte utritade på kommunens karta över dagvattenledningar från 1994. När Bo Ericson bad om en karta över samtliga dagvattenledningar i området sa Nacka vatten och avfall först nej. Ritningarna var sekretessbelagda av säkerhetsskäl.

Då vände han sig till Riksarkivet. Och fick ut Vägverkets ritningar.

Nacka vatten och avfall gick då med på att visa honom ledningarna på en skärm. 

– Jag hade med mig Vägverkets ritning på dagvattnet där fyra ledningar var inritade och frågade varför de inte var med. Hon svarade att det berodde på att det inte var kommunens ledningar, säger Bo Ericson.

Han ler snett när han håller fram kopian av den svartvita kartan från den 12 december 1975 stämplad ”Statens Vägverk”. De fyra ledningarna sträcker sig såväl norr som söder om Värmdöleden – mot Bagarsjön. En annan färggladare karta visar att kommunen har dagvattenledningar där Vägverkets upphör.

Så här ser Porsche vid Orminge trafikplats ut i Nacka kommuns vision.

Så här ser Porsche vid Orminge trafikplats ut i Nacka kommuns vision.

Nacka kommun

”Kan varken bekräfta eller dementera”

Bo Ericson är övertygad om att Vägverkets ledningar är hopkopplade med kommunens. Och att dagvatten från trafikplats Orminge når Bagarsjön och Baggensfjärden – inte bara via diket vid Värmdöleden – utan också via Vägverkets och kommunens ledningar.

– Kommunen ska redovisa hur dagvattnet leds under Värmdöleden. Vägverket har ju ledningar där och de måste vara hopkopplade med kommunens, annars står ju vattnet stilla där. Är de hopkopplade når de Bagarsjön. En del rinner säkert till Kocktorpssjön också men jag vet inte hur mycket. Jag vill att kommunen redovisar det.

Nacka vatten och avfall skickar inte heller ritningarna till Mitt i av säkerhetsskäl men erbjuder att visa dem på skärm.

Varken Nacka vatten och avfall eller Nacka kommun vet om kommunens och Vägverkets dagvattenledningar är sammankopplade. Planarkitekt Magnus Bohman betonar att det inte är klarlagt.

– Vi kommer att göra uppdateringar när det gäller dagvattenutredningen för trafikplats Orminge och det här är något vi tittar på.

Uppdateringarna av dagvattenutredningen väntas bli klara före sommaren då detaljplanen för trafikplats Orminge ska ställas ut på granskning.

”Kommunen hemlighåller”

Kommunalrådet Peter Zethreus (M) ser inget märkligt med att dagvattenutredningen måste kompletteras.

– Det tillkommer alltid saker – men allt kommer att utredas under processen. När det ställs ut på granskning förutsätter jag att det här är klart.

Bo Ericson är av en annan uppfattning.

– Jag tycker att kommunen hemlighåller det här. I stället för att redovisa klart och tydligt hur dagvattnet leds så att olika remissinstanser kan ta ställning till om det är miljöskadligt eller inte.