Protest. Joakim Larsson (M) tog emot namnlistorna som lämnades över av Matz Bliby, Britt Liwf, Gunlög Leonards och Stefan Ydefelt. Foto: Per Liss

3 400 namn samlades in mot förslaget om Lundagatan

Andra samrådet för bygget mellan övre och undre Lundagatan är över. Det avslutades med att Joakim Larsson (M) fick ta emot namnlistor med 3 400 underskrifter.

  • Publicerad 15:40, 21 jan 2022

Vi hoppas det blir ett stopp för bygget.

I veckan lämnades protestlistor med ungefär 1 400 namn, som samlades in under samrådstiden, över till stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M). Han fick även ta del av 2 000 namn som samlades in 2019.

– Även om alla inte samlades under samrådet visar det vad många tycker om bygget. Vi hoppas det blir ett stopp, det har allt för negativa konsekvenser, säger Britt Liwf som var med vid överlämningen.

Striden om Lundagatan har blossat upp igen

Synpunkter på utredningar

Även remissinstanser hade synpunkter på förslaget. Länsstyrelsen ger staden bakläxa vad gäller luft- och bullerutredningarna. De visar att man klarar gränsvärdena, men utgår från att biltrafiken inte ökar fram till år 2040.

Beräkningar för bra luft skapar oro på Lundagatan

Kruxet är att det inte överensstämmer med prognoser man räknar med i detaljplanearbetet för ny bebyggelse ett stenkast bort, kvarteret Yxan. Där har man räknat med att trafiken har ökat 2040.

Länsstyrelsen skriver därför att de inte kan utesluta att gränsvärden för luftkvalitet och buller inte kommer att överskridas och att kommunen behöver redovisa ”trovärdiga beräkningar av framtida trafik” i området.

De menar även att några av de träd som finns är att klassa som en allé – för att avverka dem skulle det krävas dispans från det generella biotopskyddet.

Stadsdelsförvaltningen motsatte sig bebyggelsen i sitt yttrande, då de menar att det är viktigare att bevara områdets kulturhistoriska och ekologiska värden.

Kritiserade flerbostadshusen på Lundagatan klubbades igenom

Koncept. Så här är det tänkt att östra huset ska se ut, sett från undre Lundagatan. Foto: Utopia Arkitekter

Ska sammanställas

Förslaget innebär två lägenhetshus om totalt 45 lägenheter i slänten mellan de två gatorna. Under samrådstiden, som löpte ut i måndags, inkom ungefär 200 synpunkter.

I huvudsak är det grannar som är emot projektet i sin helhet, främst med anledning av oro för sämre luft, att grönområdet minskas och kulturmiljön förstörs.

Staden ska nu gå igenom och sammanställa alla synpunkter och remissvar i en samrådsredogörelse. Den ska presenteras för stadsbyggnadsnämnden, som i vår väntas ta beslut om har man ska gå vidare med projektet.

Enligt stadens hemsida är tiden för granskning preliminärt satt till hösten 2022.