Botkyrka

KassmyraåsenVad?I den nordöstra delen av det nedlagda grustaget i Kassmyra planeras 400 nya bostäder med flerbostadshus och radhus längs med Finkmossevägen. Det planeras också för en förskola, ett parkeringshus, en park och ett torg med kringliggande lokaler.Status: Detaljplanen antogs 2021. Om den inte överklagas kan bygge påbörjas under 2022.

PrästvikenVad?Som en del av kommunens framtidsprogram för Hågelby, Eriksberg och Lindhov planeras 440 lägenheter och 80 bostäder i radhus. Det finns planer att att bygga en centrumbyggnad, en förskolan och ett LSS-boende.Status: Detaljplanen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under kvartal 1 2022.

https://www.mitti.se/nyheter/politisk-kamp-i-botkyrka-om-omradens-karaktar/repvaq!sNcY64o5fO6XGyX76Y0C9w/

UlfsbergsgårdenVad?60 nya bostäder.Status: Under byggnation. Första inflyttning är beräknad att ske i början av 2023.

Fittja centrumVad? Flera delar av Fittjas utveckling är redan avklarade, som bostadshusen intill centrum. Näst på tur är tredje etappen av nya Fittja centrum som innefattar två flerbostadshus, verksamheter och ett parkeringsgarage där det i dag är bilparkering.Status: Byggnation beräknas börja under 2022.

Tumba skogVad? Inne i skogen i norra Segersjö pågår nu förberedelser för att bygga 700 nya bostäder i radhus och flerbostadshus i tre till fem våningar. En ny väg, Blekängsvägen, som knyter an till KP Arnoldssons väg ska också anläggas.Status: Förberedande arbeten och anläggning av nya gator har inletts. De första husen beräknas kunna börja byggas under 2022.

Slagsta strandVad? 600–850 nya bostäder i flerbostadshus om fyra till åtta våningar, med centrumverksamheter i bottenplan. Ett vårdboende, en förskola och en stadsdelspark finns också med i planerna.Status: Detaljplanen vann laga kraft i fjol. Bygglov har beviljats för de första husen.

RikstenVad? Den fjärde av totalt nio etapper i Rikstens friluftsstad innebär 350 nya bostäder, en ny förskola med plats för 180 barn samt en ny kvarterspark. En ny in- och utfart för bilister kommer att byggas från Pålamalmsvägen.Status: Utbyggnad av infrastruktur och bostäder pågår.

TegelbruketVad? I Fittja planeras också för 800 nya bostäder längs med Tegelbruksvägen, vid Botkyrka handel och moskén, samt en ny byggnad med hotell, kontor och centrumverksamheter. Den senare planeras längst ut mot E4/E20 för att minimera buller från trafiken. Planen innehåller även ett nytt torg, en park vid stranden och ett nytt parkeringsgarage.Status: Planerad byggstart 2022.

Salem

Södra HallstaVad? De omdebatterade byggplanerna i Södra Hallsta innefattar 300 bostäder i radhus och flerbostadshus med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Det finns också planer på att anlägga ett LSS-boende i en av flerbostadshusens bottenplan samt en förskola med plats för 100 barn.Status: Detaljplanen var ute på samråd i våras och nu förbereds arbetet för granskningen.

DagvattendammenVad? För att få lov att exploatera i Södra Hallsta krävde länsstyrelsen att Salem anlade ny våtmark. Det planerar man att göra i Garnuddens friluftsområde. Förutom ny våtmark planerar man en dagvattendamm och mer tillgänglighet för allmänheten genom promenadstråk med spänger och broar.Status: Detaljplanen behandlades under samråd i somras.

KarlskronavikenVad? I sydvästra Rönninge finns det planer på att bygga 57 friliggande villor. En del i arbetet innebär också att bygga en gång- och cykelbro mellan Rönninge och Södertälje över Dånviken som förväntas kunna bära cykelpendlare redan till april 2022.Status: Förarbetet med vägar, vatten och avlopp är klart. Nästa steg är färdigställandet av gång- och cykelbron.

FågelsångenVad? 500 elever i årskurs f–9 ska få plats i Salems nya skola, som är den största byggsatsningen i kommunen sedan uppförandet av Salemstaden på 60- och 70-talet. Det första spadtaget togs på hösten i fjol, och sedan dess har arbetet med den nya skolan pågått flitigt.Status: Schaktning och pålning för skola och idrottshall är avslutad. Armeringsarbeten pågår och gjutning av bottenplattan för idrottshallen är klar.