I Västra Götaland har utvecklingen gått i motsatt riktning – lägenheterna har blivit 4 procent mindre energieffektiva sedan 2016. Den kommande regeringen behöver se energieffektivisering som en central del i klimatpolitiken, skriver Veronica Koutny Sochman, vd på branschorganisation Swedisol.

Under försommaren har stora delar av Europa drabbats av kraftiga värmeböljor. Italienska floder har torkat ut och fåglar i Spanien faller döda ner från träden. Klimatförändringarna gör sig alltmer påminda och det riskerar att bli mycket värre om vi inte snabbt minskar utsläppen.

I många sektorer står hoppet till en ökad elektrifiering eller ett skifte från fossila energikällor till biobränslen. Men för att den förnybara och fossilfria energin ska räcka till behöver varje kilowattimme användas med eftertanke.

Den senaste tidens energipolitiska debatt har nästan uteslutande handlat om att öka mängden producerad el, men inte om hur vi kan frigöra energi genom att energieffektivisera. Sverige har satt som mål att ha en 50 procent mer effektiv energianvändning till 2030, jämfört med 2005. Det kommer inte nås om vi inte snabbt växlar och breddar vårt fokus.

I Västra Götaland har energianvändningen per lägenhet ökat med 4 procent sedan 2016. Det är en utveckling åt helt fel håll och framför allt en missad potential. Skulle ägare av svenska flerbostadshus göra de ekonomiskt lönsamma effektiviseringarna skulle de kunna spara hela 10 miljarder kronor fram till 2031. Baserat på energianvändningen i flerbostadshusen i Västra Götaland skulle det motsvara nästan 1610 miljoner kronor.

En stor del av vår producerade energi läcker i dag ut genom dåligt isolerade tak och väggar. Det är inte hållbart i en energikris, när vi behöver frigöra mer fossilfri energi till omställningen av både industrin och transportsektorn.

För att energieffektivisera behöver vi tilläggsisolera våra byggnader, täta kring fönster och dörrar samt byta till energieffektiv ventilation och klimatsmarta värmeanläggningar. Allt detta går att göra förhållandevis snabbt, och fördelarna för samhället blir stora, både i form av ekonomiska besparingar, ökad försörjningstrygghet och minskad klimatpåverkan.

Men för att dessa åtgärder ska förverkligas krävs politiskt ledarskap och tydliga prioriteringar. Därför behöver den kommande regeringen i den nya klimatpolitiska handlingsplanen leverera skarpa åtgärder som får fart på Sveriges energieffektivisering. Vi har varken tid eller råd att under ännu en mandatperiod missa möjligheten att sätta energieffektivisering först.