Det är mycket glädjande att nu när vi summerar förra året ser vi att tusentals nya bostäder kommer att kunna byggas i Stockholm framöver. Exploateringsnämnden fattade beslut om hela 8 441 nya potentiella bostäder under förra året, vilket är fler än både 2017 och 2018.

2020 var ett märkligt år på många sätt. Till följd av den pågående pandemin skedde en inbromsning på de finansiella marknaderna och en oro fanns även i fastighetsbranschen.I flera olika sammanhang under året försökte den röda oppositionen i Stockholm påskina att bostadsbyggandet i Stockholm kommer att avta och att vi bygger för lite. Många av uppgifterna baserades på oppositionens egna antaganden och påhittade farhågor utan förankring i verkligheten, och visade sig dessutom vara fel.

Tydlig ambitionshöjning

Den grönblå majoriteten har som mål att Stockholm ska markanvisa 10 000 bostäder per år, vilket är en tydlig ambitionshöjning mot tidigare föregående mandatperioder. Att markanvisa innebär att vi pekar ut platser med byggpotential och inleder förhandlingar med byggaktörer. En viss del av dessa bostäder ska exempelvis vara studentbostäder, seniorbostäder och hyresrätter.

När 2020 nu summeras konstaterar vi att Exploateringsnämnden markanvisade hela 8 441 bostäder.Mot bakgrund av förra årets enorma inbromsning på de finansiella marknaderna är de ett mycket gott resultat. Av dessa 8 441 bostäder är 3 283 hyresrätter, och vi ökar nu samarbetet ytterligare med privata byggaktörer för att markanvisa ännu fler hyresrätter årligen.

Varje bostad behövs

Det går självklart att hävda att det borde varit fler bostäder av någon specifik sort och naturligtvis kan fördelning och detaljer förbättras ytterligare, men glöm aldrig att varje ny bostad är precis just det – det är en ny och viktig bostad på Stockholms bostadsmarknad, där varje bostad behövs..

Det är tydligt att vi i den grönblå majoriteten, trots det rådande konjunkturläget, lagt i en hög växel för att förse Stockholm med fler bostäder. Vi tar ansvar för det stora behovet av fler bostäder likväl som för kommunens ekonomi genom att verka för att varje exploateringsprojekt ska bära sig själv ekonomiskt.

Attraktiv och modern stad

Nu fortsätter vi på den inslagna vägen. Målet är 140 000 nya bostäder till år 2030 med ett delmål på 10 000 markanvisningar per år. Vi vet att många både vill bo i Stockholm och att Stockholm behöver kunna tillmötesgå behovet av bostäder. Vårt intensiva arbete att ta ansvar för behovet av bostäder fortsätter samtidigt som vi bygger en attraktiv och modern stad där även stadens kvalitéer och värden som natur, vatten, infrastruktur och tillgänglighet ska tas tillvara.