Familjen är den viktigaste gemenskapen för ett barn, men också den grund som samhället står på. Därför är det viktigt att våra barn får växa upp i trygga familjer. En trygg familj kan vara helt avgörande för barn och ungas psykiska hälsa. Men också för hur det ska gå för dem senare i livet.   

Problem ska i möjligaste mån lösas inom familjen, och om nödvändigt med hjälp från det offentliga i nära samarbete med barn och föräldrar. Vi Kristdemokrater tror att ett sätt att ge barn trygghet och fånga upp familjer i behov av stöd, är att öppna fler familjecentraler.

En familjecentral bedriver verksamhet som är hälsofrämjande, förebyggande och stödjande. Det är en samlokalisering av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst och är anpassad utifrån hela familjens livssituation. Genom familjecentralerna kan vi förebygga psykisk och fysisk ohälsa. Familjen är den främsta skyddsfaktorn mot att barn och ungas liv utvecklas i negativ riktning, genom tidigt stöd till barnfamiljer kan vi också upptäcka barn som lever i riskzonen och förebygga så att de inte hamnar utanför samhällets trygghetssystem eller i kriminalitet när de växer upp.

Nike Örbrink är KD:s gruppledare i Stockholm stad.

Nike Örbrink är KD:s gruppledare i Stockholm stad.

Pressbild

Fler miljoner på fler familjecentraler

Idag finns 36 familjecentraler i Region Stockholm, 10 av dem ligger i Stockholms stad. Flera av dessa ligger i stadens utsatta områden. Vi anser att det behöver etableras fler familjecentraler och att det uppsökande arbetet fortsatt prioriteras i syfte att förebygga psykisk ohälsa.

Kristdemokraterna i Region Stockholm har därför lagt tio miljoner kronor i sin budget på att öppna fler familjecentraler och 20 miljoner kronor för att utöka hembesöksprogrammet som är stöd till nyblivna föräldrar i utsatta områden.

Kristdemokraterna i Stockholms stad vill genom sitt budgetförslag bidra med 15 miljoner kronor till familjecentraler i staden, men också föräldrastödsprogram, föräldrarådgivning och hembesöksprogram.

Morgan Johansson har misslyckats

Vi menar att detta är en del av de satsningar som nu krävs för att vända brottsspiralen i landet. Ska vi kunna bekämpa det faktum att barn används av kriminella gäng så krävs att man tidigt ger stöd till familjer. Kommuner och regioner behöver samverka runt barn och föräldrar. Vi Kristdemokrater är beredda att gå före och satsa och investera i barnens framtid. Trygghet och samhällsgemenskap börjar i familjen och i de värderingar som förs över från en generation till en annan.

Tidigare justitieminister för Socialdemokraterna Morgan Johansson misslyckades att vända brottsutvecklingen. I stället för att agera skyllde han bland annat på att det var kommunerna och regionernas ansvar. Vi alla vet att det är rättsväsendet som är ytterst ansvarig för tryggheten i landet. Men den bit av ansvar vi kan ta som region och kommun vill vi ta på allvar. Barnen är vår framtid, genom att satsa på deras välbefinnande investerar vi i framtiden.