Ångest, depression och stress färgar allt för många skolelevers vardag. Ofta kommer nya rapporter som visar att den psykiska ohälsan bland unga ökar, särskilt hos tjejer. 2020 års resultat av Stockholmsenkäten visar att den upplevda psykiska ohälsan bland unga i Stockholm fortsätter att öka - för tionde året i rad. Socialstyrelsen visar också hur fler barn och unga får vård för psykisk ohälsa. Oavsett diskussionen om bakomliggande orsaker är detta en utveckling som måste brytas.

Det är i skolan som du börjar forma din framtid. Skolresultaten påverkar vilket gymnasium eller vilken högskoleutbildning man kommer in på. Men alltför ofta sätter psykisk ohälsa käppar i hjulet för unga människor. För vissa är problemen så stora att de inte orkar gå till skolan, jobbet eller fotbollsträningen. I värsta fall kommer man efter i skolan eller glider ifrån kompisgänget.

Den negativa trenden med ökande psykisk ohälsa bland unga måste brytas. Annars riskerar många att fara illa. Insatser måste sättas in tidigt och samverkan mellan sjukvården och skolan måste stärkas. Liberalerna i Region Stockholm och Stockholms stad har ett antal förslag på konkreta åtgärder.

√ Skolan först. Den viktigaste faktorn för bra psykisk hälsa heter skola. En fungerande kunskapsskola är ett starkt skydd mot psykisk ohälsa hos barn och unga. Att klara grundskolan är den i särklass viktigaste hälsofaktorn. En skoldag präglad av lugn och studiero och med tydliga kunskapskrav och positiva förväntningar ger goda förutsättningar för eleverna att både lyckas i skolan och känna välbefinnande i vardagen. Därför måste vi sätta skolan först!

√ Den som mår dåligt ska snabbt få vård. Första linjens psykiatri på vårdcentraler och barn- och ungdomsmottagningar är viktigt för att kunna behandla och vända problem i tid. Och när man behöver mer än så ska den specialiserade psykiatrin ge unga hjälp inom 30 dagar. 

√ Fast vårdkontakt och individuell vårdplan. Resurserna i barn- och ungdomspsykiatrin ska styras utifrån patientens vårdbehov. Barnet som patient och föräldrar som vårdnadshavare ska känna en kontinuitet under hela behandlingen. Den som är i behov den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin ska kunna få en fast vårdkontakt hos BUP under hela behandlingen.

√ Skolans elevhälsoteam fyller en viktig funktion för att stödja elevernas skolgång. Skolornas behov av elevhälsa ser olika ut, en del behöver fler psykologer, medan andra behöver fler kuratorer eller skolsköterskor. Rektorerna bygger teamen utifrån de behov som finns på respektive skola. Det ska bli enklare för elever att veta var de ska vända sig för att få hjälp. Det är viktigt att elever som lider av psykisk ohälsa fångas upp i ett tidigt skede.

√ Förtydliga vad som är skolornas och sjukvårdens ansvar. Barn och unga måste kunna fångas upp i tid, innan deras ohälsa växer. Men den specialiserade psykiatriska vården ska också kunna fokusera på rätt patienter. Vi Liberaler i Region Stockholm och i Stockholms stad vill se ett fördjupat samarbete mellan skolorna, BUP och vårdcentralerna som ger fler barn och ungdomar tillgång till rätt insatser i rätt tid.

Hälsa är frihet. Liberalerna i Stockholm tar den ökande psykiska ohälsan bland unga på ett stort allvar. Unga människor som mår dåligt måste tidigt fångas upp och få den hjälp de behöver.