Delade elfordon är ett effektivt, säkert och miljövänligt sätt att ta sig runt i staden. Bara förra året skedde fler än 26 miljoner resor med delade elsparkcyklar i Sverige.

Trots det är mindre än en tredjedel av Limes användare i Stockholm kvinnor. Även om detta inte är en överraskning – män har utgjort en högre andel av användarna sedan delningstjänsterna för elsparkcyklar tog fart 2018 – måste mikromobilitetsoperatörer och städer vara mer lyhörda för kvinnors unika behov för att kunna öka antalet användare och i slutändan skapa hälsosammare, grönare städer.

Oro för trafiksäkerheten

Vi vet från våra kundundersökningar att en högre andel kvinnor än män väljer bort elsparkcyklar på grund av oro för trafiksäkerheten. 17 procent av kvinnorna uppger att bristande trafiksäkerhet är ett bekymmer, jämfört med 11 procent av männen.

Detta kan förklaras av att kvinnliga elsparkcykelanvändare i högre grad känner sig otrygga när vägbanan delas med personbilar och tung trafik.

Välkomnar regeländringen

Från 1 september 2022 är det förbjudet att åka elsparkcykel på gångbanor i Sverige – en regeländring som Lime välkomnar då vi anser att gångbanor huvudsakligen är till för fotgängare.

Men de nya reglerna ställer krav på ytterligare investeringar i cykelbanor och cykelinfrastruktur, för att förbättra säkerheten och minska könsskillnaderna inom användningen av mikromobilitet. 

Ökade i Paris

Till exempel, en undersökning från december 2021 utförd av den franska huvudstadsregionen Ile de France visade att andelen kvinnliga cyklister i Paris ökade från 36 till 41 procent när staden satte upp popup-cykelbanor. Den här typen av initiativ kan ha en direkt och mätbar påverkan – där det finns bättre och säkrare cykelinfrastruktur ser vi en ökning av användare.

Om cykelinfrastrukturen inte anpassas till de nya reglerna i Sverige finns risken att fler kvinnor (och män) väljer att avstå från elsparkcyklar när de inte längre kan undvika farliga trafiksituationer genom att trafikera gångbanan. Det vore en onödig och olycklig utveckling när vi nu mer än någonsin behöver ställa om mot grönare städer. 

Undermåliga cykelbanor

Den goda nyheten är att investeringar görs, och mer i Stockholm än i de flesta europeiska städer, men det behövs ännu mer och de behöver rullas ut i snabbare takt.

Enligt Region Stockholms cykelplan ska cykelresor stå för 20 procent av alla resor år 2030, och för att nå det krävs stora förbättringar och utbyggnad av cykelinfrastrukturen. I nuläget är många av huvudstadens cykelbanor tyvärr undermåliga, eller så saknas de helt.

Ringvägen ett exempel

Den snabbväxande branschen för delade elfordon har mycket att bidra med här. Tack vare våra uppkopplade fordon kan vi se hur och var de används, och var bättre infrastruktur behövs. Den hårt trafikerade Ringvägen på Södermalm är ett exempel på en gata som vi kan se används mycket för elsparkcyklar, men delvis saknar cykelbanor.

Förbättrad infrastruktur kan naturligtvis inte på egen hand överbrygga könsskillnaderna inom mikromobilitet. Vi vill göra vår del genom att lära ut till fler om hur en säkert tar sig runt på elsparkcykel.

Samarbetar med kvinnonätverk

Därför har vi på Lime nyligen inlett ett samarbete med kvinnonätverket Gofrendly. Tillsammans vill vi få fler kvinnor att testa elsparkcyklar, visa upp att de är säkra och samtidigt hitta ett roligt sätt att umgås och se Stockholm.

Vi på Lime kommer att fortsätta våra ansträngningar för att minska könsskillnaderna inom mikromobilitet. Tillgänglig och säker cykelinfrastruktur är onekligen en del av framtiden, men det är också avgörande för uppnå jämställdhet i trafiken.