Glömstavägen är en av de olycksdrabbade vägarna på Södertörn. Foto: Sacharias Källdén

Debatt: Därför är det viktigt att bygga tvärförbindelse Södertörn

Nuvarande väg 259 på Södertörn i södra Stockholm är en av länets mest olycksdrabbade sträckor. Det är bara ett av skälen till varför Tvärförbindelse Södertörn behövs, menar politiska företrädare för Södertörnskommunerna.

  • Publicerad 06:15, 16 apr 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det finns många skäl varför det behövs en anständig vägförbindelse – Tvärförbindelse Södertörn – mellan de regionala stadskärnorna Haninge, Flemingsberg och Skärholmen/Kungens Kurva. Nuvarande väg 259 på Södertörn i södra Stockholm är en av länets mest olycksdrabbade sträckor. Den växande godstrafiken från nya Norviks hamn i Nynäshamn hänvisas idag till bilköerna på redan överbelastade vägar och leds rakt igenom bostadsområden. För boende längs Glömstavägen, Storängsleden, Häradsvägen i Huddinge och den smala länsväg 225 genom Sorunda och Grödinge riskerar de redan trafikfarliga långtradartransporterna att mångdubblas. Södra länken som redan är hårt trängseldrabbad kan komma att proppas igen och förvärra trängsel och trafikstockningar i stora delar av Stockholms län.

Sträckan Haninge-Huddinge är enligt Trafikverket den sämst infrastrukturförsedda sträckan med motsvarande befolkningsunderlag i hela landet. Därmed saknas förutsättningar för effektiv kollektivtrafik mellan de två stadskärnorna. Det är som att Norrköping och Linköping skulle ha varit var sammanbundna av en tvåfilig landsväg,

Trafikverkets granskning av vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn är nu ute på remiss.

I samband med detta har Miljöpartiet i Stockholmsregionen valt att skicka in ett eget remissvar. Ett remissvar som till stor del baseras på reflexmässigt motstånd mot vägar, och som tyvärr har skygglappar mot trängselns mycket negativa effekter för både miljö, klimat, näringsliv och livskvalitet.

I sitt remissvar till Trafikverket påstår Miljöpartiet att Tvärförbindelsen kommer att bli en 6-filig motorväg. Detta stämmer inte, utan vägen ska få två filer åt båda riktningarna (fyra filer totalt) för vägtrafik samt en separat gång- och cykelväg längst hela sträckan.

Klimatet en ödesfråga

Klimatfrågan är en ödesfråga, och vi håller med Miljöpartiet att biltrafikens andel av de privata resorna måste minska. Men vägtrafik och framkomlighet i vägsystemet är absolut nödvändiga även i framtidens snabbt växande Stockholmsregion. Vi driver i både kommuner och i Region Stockholm en rad åtgärder för att vägtrafikens andel av transporter ska minska till förmån för mer kollektivresande, gång och cykel, och ökade godstransporter på vattenvägarna och spåren. Men i ett snabbt växande län måste det också finnas utrymme för klimatanpassade transporter på väg.

Bilden av Tvärförbindelsen som en klimatbov är felaktig. Vägen leder enbart till marginellt ökad trafik), då långa omvägar sparas och svårt trängseldrabbade stråk genom bland annat bostadsområden minskas.

Mer gods sjövägen

Tvärförbindelse Södertörn kommer tidigast att stå klar först 2033 – i bästa fall. Vid det laget kommer vägtrafiken, om regering och riksdag lever upp till sina klimatambitioner, ha tagit större delen av klivet mot att avveckla de fossila bränslena.

En annan viktig aspekt är att genom Tvärförbindelse Södertörn kommer mer gods att kunna gå sjövägen, via Norviks hamn istället för via lastbil från kontinenten. Tvärförbindelse Södertörn måste ses i en helhet som en viktig pusselbit för en mer hållbar godshantering i Stockholmsregionen. Det är så Mälardalsrådet ser det, och vi håller med.

Effektiv busstrafik

Regionen och Södertörnskommunerna är starkt engagerade för att öka kollektivtrafikandelen liksom gång och cykel. Inte minst skulle Tvärförbindelse Södertörn kunna leda till mer effektiv busstrafik i denna del av länet. Vi planerar bebyggelsen i våra kommuner för att främja ett klimatsmart, transporteffektivt samhälle Men vi kan inte kväva trafiken genom medveten trängsel som miljöpartiet verkar anse.

Tvärförbindelse Södertörn är fortfarande inte fullt ut finansierad. För berörda kommuner är det avgörande att den kommer till stånd. I Region Stockholm står sex av åtta partier bakom byggandet av Tvärförbindelse Södertörn. Det är därför oerhört viktigt att regeringen och riksdagen fullföljer sina löften och sätter av de pengar som behövs för att kunna fullfölja satsningen.