I juni 2022 berättade Mitt i om hyresgäster på Nybohovsbacken 41 som besvärades av bland annat astma, klåda i hårbotten, ögon-, öron- och slemhinnebesvär, huvudvärk och nästäppa.

Några av dem blev besvikna på Svenska bostäders brist på agerande och anlitade Leif Kåvestad, hälsoskyddsinspektör specialiserad på fuktskadade hus.

Han gjorde mätningar av fukthalten i tre lägenheter och menar att de visar på förhöjda fuktnivåer. Dessutom undersökte han förekomsten av flyktiga gaser (2-etylhexanol och n-butanol) och skickade prover till Svenska miljöinstitutet (IVL).

Svaret blev att ämnena fanns i alla undersökta lägenheter.

I rapporten, som boende skickade till Svenska bostäder och miljöförvaltningen, uppmanades bland annat till provborrningar för att få fram exakta fukthalter och evakuering av personer med hälsoproblem.

”Psykosociala orsaker”

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avslog klagomålsärendet i september 2022. Det motiverades bland annat med att miljöförvaltningen varken noterat fuktskador eller avvikande lukt vid sina inspektioner. Man menade också att att de boendes problem kan ha bakomliggande medicinska och psykosociala orsaker.

De boende överklagade till länsstyrelsen, men har nu fått avslag där. Länsstyrelsen ”instämmer i den bedömning som nämnden har gjort”, efter att ha gått igenom handlingarna.

– Det blir självklart en överklagan, säger Leif Kåvestad, som hjälper de boende att gå vidare till mark- och miljödomstolen.

Oeniga om gifter

Leif Kåvestad kritiserar både länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden för att inte ha fäst vikt vid de giftiga gaser som uppmätts i flera lägenheter.

Nämnden menar att den typ av mätning som gjorts är till för att avgöra om det finns fuktskador i en byggnad, inte för att förklara hälsobesvär. Men Leif Kåvestad menar att gaserna kan orsaka besvär.

Han är kritisk till systemet där en kommunal förvaltning utövar tillsyn över kommunala Svenska bostäder.

– Den kommunala miljöförvaltningen som tillsynsmyndighet är i realiteten jävig, menar han.