Den grundskola för drygt 600 elever som staden planerat vid det nya bostadsprojektet vid Nälstafältet slopas.

440 bostäder ska byggas

Bostadsprojektet föreslås bestå av 440 bostäder och ska byggas på de norra delarna av Nälstafältet, och befintliga skolor i västerort anses kunna ta emot nyinflyttade barn och unga. Samtidigt dras hela projektet med förseningar.

Samrådet planeras först till mars 2024. Granskningen, alltså sista tillfället för allmänheten att lämna synpunkter, väntas tidigast 2025.

2 500 namnunderskrifter mot projektet

Det betyder att byggstarten kanske inte sker förrän 2026. Nätverket Rädda Nälstaängen vill att fältet bevaras helt och har lämnat in 2 500 namnunderskrifter mot planerna.

Se bilderna: Så kan bostäderna på Nälstafältet se ut

Redan från början har motståndet mot att bebygga Nälstafältet varit stort – men nu går staden vidare och presenterar de första visionsskisserna av hur bostadsområdet kan se ut.

Det är ett av de just nu mest omtalade bostadsprojekten i västerort. Det nuvarande förslaget består av 440 bostäder, framför allt flerbostadshus, men även radhus. Cirka 170 av bostäderna blir hyresrätter, och allt planeras ligga på de norra delarna av Nälstafältet.

– Vårt detaljplanearbete har blivit lite försenat och det drar i gång först nu. Tidigast möjliga byggstart blir 2026, säger Frida Månsson, exploateringskontorets projektledare.

Hur mycket kan förslaget förändras?

– Väldigt svårt att säga i detta skede. Många frågor kommer studeras i planprocessen som kan påverka utformningen, säger Frida Månsson.

Tvärtemot vad Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämndordförande Bo Arkelsten (M) önskat så blir det en låg bebyggelse. Arkelsten hade önskat hög bebyggelse för att kunna maximera antalet bostäder i projektet.

Blir låg bebyggelse

Men där håller inte stadsbyggnadskontoret med.

– Att bygga högt är inget vi diskuterat över huvud taget. Bostäderna ska anpassa sig till den befintliga omgivningen i så hög utsträckning som möjligt. Det ska lira med omgivningen, säger Frida Månsson.

Parkeringsbehovet ska lösas genom underjordiska garage. Även verksamhetslokaler i bottenplanen på flerbostadshusen samt nya gång- och cykelvägar planeras. Nälstafältet anses ha potential att bli en viktig del av ett lokalt och regionalt cykelnätverk.

Ny skola för 600 elever

Stadens skolfastighetsbolag Sisab väntas bygga den nya grundskolan för över 600 elever.

– Vi för dialog med utbildningsförvaltningen, men frågan har inte landat än, säger Frida Månsson.

I stadens översiktsplan pekas Nälstafältet ut som ett område för "viss stadsutveckling". Men det finns ett stort motstånd mot planerna, vilket inte minst syns på kampanjplanscher som hänger på olika platser i västerort sedan ett år tillbaka.

Fältet är populärt bland hundägare, motionärer och barnfamiljer. Nätverket Rädda Nälstaängen vill att rekreationsområdet helt bevaras i sin nuvarande form och har lämnat in 2 500 namnunderskrifter har lämnats in till staden mot planerna.

– Vi ser det som direkt problematiskt att bebygga området runt Nälsta bäck och upp till radhusen på Ryttmästarvägen, detsamma gäller skogspartiet på andra sidan av Vinstavägen. Vi vill att folk ska kunna fortsätta åka skridskor på den lilla natursjön, skidor och jogga här som i dag. Vi vill inte att ängen stängs, säger Mahad Malingur från nätverket.

https://www.mitti.se/nyheter/starka-reaktioner-pa-byggplanerna-i-nalsta/repudD!E8UoPnTCUrIdrr9n3YziA/

Att bygga högt är inget vi diskuterat över huvud taget.

Preliminär tidsplan för projektet

November 2023: Samråd med möjlighet att lämna synpunkter på förslagen väntas.

November 2024: Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter.

Maj 2025: Antagandet av nya detaljplanen.

2026: Preliminär byggstart.

Källa: Stockholms stad

Så många bostäder vill staden ta fram

Stockholms stad vill mellan 2010 och 2030 ta fram 140 000 nya bostäder. 70 000 bostäder ska vara klara till år 2025. Just nu behövs 10 000 nya årligen, men arbetet hackar. Bara 6 344 bostäder togs till exempel fram under 2020, och bara 4 603 under 2021.

Det har funnits planer tidigare på att förtäta vid just Nälstastråkets norra utkanter, men kraftledningarna stoppade i många år planarbetena. Under 2015-2016 grävdes luftledningarna ned längs Vinstavägen och 2018 gjorde staden en ny exploateringsutredning för området.

2021 genomförde staden ett så kallat jämförelseförfarande för att hitta byggaktörer att anvisa marken till. Ett 50-tal olika byggaktörer lämnade in förslag på hur man kan genomföra projektet, fyra fick markanvisningar.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i december 2021 att starta arbetet med en ny detaljplan.

Källa: Stockholms stad