Det är ett av de just nu mest omtalade bostadsprojekten i västerort. Det nuvarande förslaget består av 440 bostäder, framför allt flerbostadshus, men även radhus. Cirka 170 av bostäderna blir hyresrätter, och allt planeras ligga på de norra delarna av Nälstafältet.

– Vårt detaljplanearbete har blivit lite försenat och det drar i gång först nu. Tidigast möjliga byggstart blir 2026, säger Frida Månsson, exploateringskontorets projektledare.

Hur mycket kan förslaget förändras?

– Väldigt svårt att säga i detta skede. Många frågor kommer studeras i planprocessen som kan påverka utformningen, säger Frida Månsson.

Tvärtemot vad Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämndordförande Bo Arkelsten (M) önskat så blir det en låg bebyggelse. Arkelsten hade önskat hög bebyggelse för att kunna maximera antalet bostäder i projektet.

Blir låg bebyggelse

Men där håller inte stadsbyggnadskontoret med.

– Att bygga högt är inget vi diskuterat över huvud taget. Bostäderna ska anpassa sig till den befintliga omgivningen i så hög utsträckning som möjligt. Det ska lira med omgivningen, säger Frida Månsson.

Parkeringsbehovet ska lösas genom underjordiska garage. Även verksamhetslokaler i bottenplanen på flerbostadshusen samt nya gång- och cykelvägar planeras. Nälstafältet anses ha potential att bli en viktig del av ett lokalt och regionalt cykelnätverk.

Ny skola för 600 elever

Stadens skolfastighetsbolag Sisab väntas bygga den nya grundskolan för över 600 elever.

– Vi för dialog med utbildningsförvaltningen, men frågan har inte landat än, säger Frida Månsson.

I stadens översiktsplan pekas Nälstafältet ut som ett område för "viss stadsutveckling". Men det finns ett stort motstånd mot planerna, vilket inte minst syns på kampanjplanscher som hänger på olika platser i västerort sedan ett år tillbaka.

Fältet är populärt bland hundägare, motionärer och barnfamiljer. Nätverket Rädda Nälstaängen vill att rekreationsområdet helt bevaras i sin nuvarande form och har lämnat in 2 500 namnunderskrifter har lämnats in till staden mot planerna.

– Vi ser det som direkt problematiskt att bebygga området runt Nälsta bäck och upp till radhusen på Ryttmästarvägen, detsamma gäller skogspartiet på andra sidan av Vinstavägen. Vi vill att folk ska kunna fortsätta åka skridskor på den lilla natursjön, skidor och jogga här som i dag. Vi vill inte att ängen stängs, säger Mahad Malingur från nätverket.

https://www.mitti.se/nyheter/starka-reaktioner-pa-byggplanerna-i-nalsta/repudD!E8UoPnTCUrIdrr9n3YziA/