Två av dem är sjätteklassarna Shaima Marso och Zyralinda Mecaj.

– Det är ofta stökigt och elever tjafsar, skriker och säger fula ord. Och det kan påverka vår personlighet om vi blir vana vid att höra sånt här och tror att det är okej att göra eftersom att alla andra gör det, säger Zyralinda.

– Vi får heller ingen studiero och kan inte fokusera på våra läxor, fyller Shaima i.

De två tjejerna går på en grundskola i Botkyrka och har stora drömmar. Shaima vill bli kriminolog och Zyralinda strävar efter att bli läkare. Yrken som kräver både målmedvetenhet och disciplin. Det senare också något som de tycker att fler på deras skola borde ha.

– Ofta kommer stöket från tjafs där folk slänger rasistiska och sexistiska kommentarer. Jag tycker att man borde undervisa om rasism och människors rättigheter redan i lågstadiet för då är de informerade tidigt och vet att deras beteende är fel. De som slänger såna kommenterar brukar inte vara utbildade om rasismen, säger Zyralinda.

– Ju mer folk normaliserar det här blir alla de som utsätts påverkade, säger Shaima.

"Se till allas behov"

Arman Hoque, kurator på Karsby international school, känner igen det som Zyralinda och Shaima beskriver, samtidigt som han upplever att fler elever söker sig till honom för stöd.

– Jag tror att man bör se till lektionsupplägget. Om man har 20 elever på en klass så måste man se till allas behov, och inte bara de stökiga eleverna, säger han.

"2019 bestämde vi nya tuffare riktlinjer med krav på ordningsregler som till exempel mobilförbud under lektionstid. Vi behöver också fortsätta arbetet med att få fler vuxna i skolan, till exempel elevhälsa och lärarassistenter. Vi tror på att arbeta mer med speciallärare och mindre grupper för elever i behov av särskilt stöd. Anti-plugg-kulturen ska motverkas, framför allt bland pojkar och föräldraansvaret måste bli tydligare. Lärare måste också få större befogenhet att ingripa vid ordningsstörning".

"Vi vill satsa på att förebygga psykisk ohälsa: all personal ska utbildas om riskfaktorer, samverkan ska öka för att tidigt ge familjer stöd, elevhälsan ska stärkas, alla skolor ska arbeta aktivt mot mobbning. Elever som har utmaningar ska tidigt få extra stöd. Våldsförebyggande arbetssätten MVP och Tåget ska införas i alla skolor. Elever mår bättre av minskad läraromsättning så vi måste ta hand om vår personal genom fler vuxna i skolan och bättre tillgång till vidareutbildning på arbetstid".

"Stök motverkas bäst genom att skolorna ges tillräckliga resurser i form av fler vuxna i skolan och att segregation motverkas. Ekonomiska tillskott och ett stopp för den S-ledda majoritetens nedskärningar är vad som behövs. Marknadsskolan behöver avskaffas så att pengarna stannar inom skolsystemet och inte försvinner i väg till ägarna av de stora skolkoncernerna. Politiken måste erkänna att marknadsskolan både skapar segregation och dränerar även de kommunala skolorna på resurser".

"Lärare och elever har rätt till en lugn och trygg arbetsmiljö. Vi måste stärka lärares och rektorers befogenheter att ingripa mot elever som stör och kunna besluta om utvisning från klassrummet, kvarsittning, tillfällig omplacering, avstängning och omhändertagande av föremål. Kristdemokraterna vill också lyfta föräldrarnas ansvar när det gäller uppförande. Vi vill se en nolltolerans mot våld och kränkningar och ha fler vuxna i skolmiljön som kan stödja elever och stärka ordning och trygghet".

"Genom tydliga ordningsregler och en trygg skolmiljö. Skolinspektionen gjorde ett utmärkt jobb med Storvretsskolan. SD vill använda sig av liknande metod på skolor inom kommunens regi där det behövs. Jourklasser eller jourskola skulle vara ett utmärkt sätt att hantera stöket. Då skulle elever som inte fungerar i den normala skolsituationen förflyttas till skolans jourklass, eller till en jourskola och få stödet de behöver där. Detta säkrar studiero och arbetsmiljö för både elever och lärare".

"Botkyrka har generellt sett mycket bra skolor. Först och främst vill vi fortsätta det goda arbetet som redan inletts med minskat stök som resultat. Centerpartiet Botkyrka vill inte stanna där utan vi vill fortsätta att öka resultaten för våra skolor. Vi vill bland annat se till att lärarna får mer tid i klassrummen och med eleverna. Det handlar om att få in fler lärarassistenter, speciallärare och andra vuxna som behövs för att fortsätta skapa en trygg och utvecklande skola för Botkyrkas barn och ungdomar".

"Botkyrkas skolor har gjort ett jättejobb för att minska stöket. Vi kan tydligt se att elever upplever en allt bättre studiero såväl som ökad trygghet. Socialdemokraterna vill fortsätta detta arbete genom tydliga regler och genom att anställa fler vuxna i skolan som kan stötta eleverna och avlasta lärarna i deras arbete. Vi vill se fler kuratorer, socialpedagoger och annan personal. Vi vet dessutom att mätta magar bråkar mindre, därför är det viktig att satsa på frukost i skolan".

"Förskolan spelar en viktig roll för att bygga relationer till föräldrar och berätta om de värderingar som gäller i förskola och skola. Då blir det lättare att skapa en lugn och trygg skola, där skolan samarbetar med föräldrar, polis och sociala verksamheter. Det ska vara behörig personal på skolorna för att kunna ge eleverna de bästa förutsättningar att nå gymnasiebehörighet. Språket är viktigt. All personal som arbetar med eleverna som inte har godtagbara kunskaper i svenska ska erbjudas språkkurser".

"Botkyrka har landets högsta lärarlöner men allt svårare att locka behöriga lärare. Skolor med tuffa rykten avskräcker både elever och lärare – det är därför rektorernas ledarskap och tryggheten måste vara i fokus även för de kommunala skolorna. Elever med större utmaningar måste få rätt stöd och om det är nödvändigt placeras i särskilda jourklasser. Nolltolerans i alla skolor måste gälla mot brott och respektlöst beteende. Alla föräldrar behöver ta mer ansvar för sina barn".