Mitt i har tidigare berättat om Svenska kraftnäts planer på en ny elledning i Järfälla. I det första samrådet 2020 föreslog Svenska Kraftnät att de nya elledningarna skulle gå över Försvarsmaktens skjutfält i Kungsängen. I Järfälla gick den då föreslagna dragningen i stor del i ledningsgatan för den befintliga kraftledningen.

Men försvaret sa tvärnej.

– De hävdade i samrådet att ledningen skulle innebära påtaglig skada på skjutfältet som är ett av Försvarets riksintressen. Svenska kraftnät har haft dialog med Försvaret på hög nivå för att hitta en möjlig lösning, men vi måste hitta en annan sträckning för den nya elledningen, säger Maria Stenkvist, tillståndsansvarig på Svenska kraftnät. 

Lösning: Sjökabel

De behövde därför placera kraftledningen längre söderut, via sjökabel under Mälaren, och vidare upp vid Ängsjö. Det i sin tur betyder att ledningen fortsätter rätt över häradsallmänningen för att nå stamnätsstationen i Överby.

– Vi är väl medvetna om att området är en värdefull grön kil, men som vi ser det finns det inget annat alternativ. Vi har gjort utredningar kring artskyddet i området, vilket resulterat i att våra experter rekommenderat två olika sträckningar över allmänningen.

Förslaget som Svenska Kraftnät jobbar vidare med nu är att ledningen dras från Ängsjö i en rak linje, längs med Edstippen, ner mot Mälarvägen.

– Det har varit svårt att hitta en framkomlig sträcka för ledningen, och jag kan förstå att Järfälla kommun och Naturskyddsföreningen ser negativt på ledningens påverkan på den gröna kilen men vi måste göra en helhetsbedömning och väljer den sträckning som totalt sett är bäst. Det går inte att undvika negativ påverkan helt och hållet.

Svårt att gräva ner

Enligt henne är det många som ifrågasätter varför de inte förlägger kabeln i marken.

–  Det innebär en rad tekniska svårigheter, som att det vid ett avbrott i nätet tar lång tid att laga en kabel, vilket är problematiskt då ledningar i stamnätet behöver ha en mycket hög tillgänglighet. Markkabel innebär också att det uppstår problem med elkvaliteten.