Svartviks Strand. Detaljplanen för området antogs den 28 maj 2018. I april 2021 så meddelade mark- och miljööverdomstolen att tidigare instans beslut att upphäva detaljplanen ska ändras. Detaljplanen ska gälla samt kommunen har rätt att upphäva strandskyddet i den omfattning som krävs. Foto: Arkitema Architects

Striden om gräddhyllan i Kungsängen

Planerna för ett nytt bostadsområde vid Svartviken i Kungsängen har varit en långdragen process av överklaganden i olika instanser. Mark- och miljööverdomstolen river nu upp tidigare instans beslut om att upphäva detaljplanen.

  • Publicerad 14:32, 14 jun 2021

Riksbyggen och det lokala företaget Inmec ska tillsammans bygga 160 lägenheter vid Svartviken i Kungsängen. Men än har inget arbete påbörjats på fastigheten intill Mälarens vatten.

Den 28 mars 2018 så antogs detaljplanen av kommunfullmäktige. Denna överklagades av ett antal berörda grannar som bor i närområdet. Senare nådde frågan mark- och miljödomstolen som den 27 juni 2019 meddelade att man upphävde Upplands-Bros antagandebeslut, detaljplanen hävdes. En klar framgång för grannarna som bland annat hade fört fram hur det planerade bygget skulle påverka deras boendemiljö i fråga om utsikt samt en rad andra punkter.

Svartviks Strand sett från Enköpingsvägen söderut. Foto: Arkitema Architects

För stora inskränkningar

Mark- och miljödomstolen gav även kommunen bakläxa då det kom till strandskyddet och menade att detaljplanen för området gjorde stora inskränkningar gällande detta.Upplands-Bro kommun valde att överklaga mark- och miljödomstolens beslut till mark- och miljööverdomstolen. I denna instans har man nu prövat om kommunen haft de förutsättningar som krävs för att upphäva strandskyddet genom detaljplanen. Det har även prövats om planerna inneburit det betydande olägenheter som grannarna framfört, samt om hänsyn tagits till enskilda intressen i planprocessen.

Svartviks Strand sett från Enköpingsvägen norrut. Foto: Arkitema Architects

Inte funnits skäl

Domslutet som kom den 15 april i år går stick i stäv med tidigare instansers beslut. Mark- och miljööverdomstolen menar att det funnits förutsättningar för att upphäva strandskyddet i området samt att det heller inte funnits skäl att upphäva detaljplanen. Domstolen ändrar alltså mark- och miljödomstolens tidigare beslut i dessa delar.

I domen står att läsa: ”Toleransnivån för vad som är en betydande olägenhet är högt ställt. Som boende i centrala områden har motparterna att räkna med att bostadshus kan komma att uppföras på intilliggande fastigheter”. Domstolen beskriver Upplands-Bros ambition att förtäta bebyggelsen kring sina centralorter i kollektivtrafiknära lägen och konstaterar att denna väger i det här fallet tyngre än den enskilda motpartens intressen.

Betyder det här att Svartviks Strand är närmare en realisering?

– Jag kan säga såhär, om mark- och miljööverdomstolen hade kommit till samma slutsatser som mark- och miljödomstolen så har jag svårt att se att det skulle gå att arbeta om förslaget, säger Henrik Carlsson, planchef, Upplands-Bro kommun.

Sista ordet är inte sagt – detta händer nu:

Grannarna som överklagat har framfört fler invändningar mot detaljplanen, detta får mark- och miljödomstolen handlägga vidare då domen återförvisats dit i dessa delar.

Det rör bland annat frågor om saneringsåtgårder som grannarna menar inte ska ha utretts i nödvändig omfattning. Det gäller även avsaknaden av en miljökonsekvensbeskrivning. Hur utgången rörande dessa frågor blir återstår att se.

Kommunen om den återstående processen:

Gällande återförvisningen till mark- och miljödomstolen så uppger kommunens planchef Henrik Carlsson att dels frågor kring markföroreningar återstår för domstolen att ta ställning till.

– Kommunen anser att vi har utrett exempelvis frågan om markföroreningar, men om domstolen skulle anse annorlunda så ser jag inte att vi inte kan utreda det vidare, säger Henrik Carlsson.