Nybyggare. Lars och Kristina Bejerhed har bott på Sjödalsvägen i snart tre år och trivs i området. De ser fram emot att hela Storängens industriområde ska bebyggas. Foto: Sacharias Källdén

Så ska centrala Huddinge växa i framtiden

10 500 nya bostäder och ett par tusen nya arbetsplatser. Så är planen att Huddinge ska utvecklas till 2050.

  • Publicerad 07:15, 22 dec 2021

Sjödalsvägen löper som en linje mellan det nya och det gamla. På ena sidan nybyggda flerfamiljshus med balkonger ut mot gatan, på andra sidan industriområde och mark som ännu inte bebyggts.

– Jag tycker att det är jättebra att de bygger, jag tror att det är bra för centrum också. Så småningom kommer det kanske fler närbutiker hit, säger Kristina Bejerhed.

Hon och maken Lars flyttade hit för snart tre år sedan och de trivs väldigt bra.

– Det behövs mer bostäder, det är bra att man förtätar. Jag tycker också att det är bra att det är olika höjd på bebyggelsen, att det blir en variation, säger Lars Bejerhed.

Storängen håller på att förvandlas från industriområde till bostadsområde och är en del av utvecklingen av centrala Huddinge. De centrala delarna är ett utpekat stadsutvecklingsområde både i kommunens översiktsplan och i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen.

Planer. "Det behövs mer bostäder, det är bra att man förtätar", säger Lars Bejerhed som bor med sin hustru Kristina på Sjödalsvägen. Foto: Sacharias Källdén

Vill se ett historiskt stråk

Våren 2018 fick kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att upprätta ett förslag till utvecklingsplan för kommundelarna Sjödalen och Fullersta, med fokus på centrala Huddinge. Under våren 2021 genomfördes samråd och nu finns ett slutligt planförslag som kommunfullmäktige väntas klubba på måndag, den 13 december.

Syftet är att visa på en önskad utveckling fram till 2050.

– Tanken är att planen ska fylla glappet mellan detaljplan och översiktsplan. Vi har sett att det finns ytterligare potential för möjlig utveckling fram till 2050. Utgångspunken är att ta till vara områdets karaktär och kvaliteter och bygga vidare på det, säger Gunilla Sundström, områdesstrateg.

Den största andelen nytillskott av bebyggelse föreslås i centrumkärnan, i Storängen och vid Kvarnbergsplan. Här blir också bebyggelsen som tätast och högst.

Inom utvecklingsplanen finns potential för 2 000 nya arbetsplatser och 10 500 nya bostäder, varav planering redan pågår för 4 500.

Kvarnbergsplan kommer att knytas ihop med Huddinge centrum.

– På delar av sträckan finns kulturmiljövärden och där handlar det om varsam komplettering. Vi föreslår ett historiskt stråk med till exempel skyltar, plattsättning i gatan eller där man digitalt kan få historien beskriven för sig, säger Gunilla Sundström.

Kommer de grönområden som finns att bevaras?

– De parker och grönområden som har högt naturvärde ska inte byggas. En viktig del är att utveckla grönstrukturen så att den bättre knyter ihop olika delar.

Blandat. Centrala Huddinge ska bestå av en blandad bebyggelse. Foto: Ettelva arkitekter

Rött – Stadsdelscentrum Orange – Stadsutvecklingsområde för större utveckling Gul – Stadsutvecklingsområde för mindre utveckling Ljust grön – Småskalig utveckling Foto: Karin Segerdahl, Huddinge kommun

Olika höjd på husen

Tätheten och höjden på bebyggelsen kommer att variera. I planen talas om tre skalor: mycket tät, medeltät och mindre tät bebyggelse.

– Där det blir som mest tätbebyggt planerar vi hus med sex våningar, men inslag av högre hus. Där den är mindre tät tänker vi radhus och stadsvillor. Till de mer tätbebyggda delarna hör centrala Fullersta, gamla Tingshuset, Sjödalsvgäen och Storängen.

I planen föreslås också en mindre utveckling för att knyta ihop de yttre delarna som Balingsnäs och Rosenhill med centrum.

I utvecklingsplanen påtalas också att en ny uppgång vid Huddinge station, i södra änden av plattformen, skulle förbättra tillgängligheten från busstationen, centrum, Storängen, Solgård och Fullersta. Den skulle även innebära en avlastning av den nuvarande stationsuppgången. En ny mötesplats skulle kunna skapas i samband med den nya entrén till pendeltåget.

Det här är en utvecklingsplan

Utvecklingsplanen är en fördjupning av den kommunövergripande översiktsplanen.

Utvecklingsplanen är ett vägledande dokument för den framtida utvecklingen i kommundelarna Sjödalen och Fullersta, som inte är juridiskt bindande.

Den fortsatta processen kommer att följas av ett eventuellt planprogram, detaljplan och genomförande.

Visa merVisa mindre

Huddinge centrum i dag

Antal invånare: 23 400

Antal arbetstillfällen: Cirka 8000

Antal förskolor: Cirka 25

Antal grundskolor : 7

Antal äldreboenden: 2

Antal parker: 7

Antal lekparker: 11

Antal bibliotek: 1

Källa: Huddinge kommun

Visa merVisa mindre