Före jul klubbade politikerna i kommunfullmäktige de stora planerna på bostäder, skola, förskola och äldreboende i Bergholmsbacken.

På fotbollsplanen i Bergholmsbacken träffar Mitt i en grupp Bagis- och Skarpnäcksbor som ser brister i det planarbete kommunen genomfört. Här kommer en stenkross placeras som hackar sönder bergmassor från övriga området, enligt staden under begränsade perioder under cirka tre år.

Kritik mot buller

På höjden intill ligger lägenhetshusen på Voxnegränd och bakom ett mindre skogsparti österut ligger radhus på Laxåvägen. Kritik mot bullret stenkrossen skapar har redan kommit.

– Vi har inget emot själva byggnationerna i det övriga området, säger Skarpnäcksbon Ylva Bexell inledningsvis innan hon och de andra utvecklar kritiken.

Husen på Voxnegränd ligger intill fotbollsplanen där stenkrossen planeras. "Barockt att lägga en stenkross så nära bostäder" säger Malin Pers som bor i de intilliggande radhusen.

Husen på Voxnegränd ligger intill fotbollsplanen där stenkrossen planeras. "Barockt att lägga en stenkross så nära bostäder" säger Malin Pers som bor i de intilliggande radhusen.

Anders Björklund

Ser risker

Ylva Bexell har skrivit ett överklagande av detaljplanen där hon redogör för kritiken, som 35 personer ställt sig bakom. På fotbollsplanen där stenkrossen ska stå kommer också bergmassor och färdigkrossat berg läggas. När stenkrossen avetableras ska i ett senare skede en F-9 skola för 1 200 elever byggas här.

Delar av skolan som byggs på fotbollsplanen.

Delar av skolan som byggs på fotbollsplanen.

Arkitema Architects, 2020

Gruppens kritik gäller bland annat placeringen och storleken på skolan och skolgården, men också risker kopplade till sprängningen av berg, stenkrossning och lagring av massor liksom byggvägen genom området. Bagarmossenskogen intill är utpekat som ett ESBO-område, alltså ett ekologiskt särskilt betydelsefullt område (se faktaruta).

– Jag tror att det är många som inte förstår vad som är i görningen, säger Ylva Bexell.

Varnar för miljöföroreningar

Gruppen menar att miljöföroreningar från sprängningarna och bergmassehanteringen på fotbollsplanen riskerar att drabba ESBO-området. Bland annat genom miljöföroreningar i form av tungmetaller då det finns svavelhaltigt berg i området.

– Skogens ekologiska funktion kommer att helt försvinna om vi får både buller från stenkrossen, damm och lakvatten från stenmassorna ut i ESBO-området, säger Ylva Bexell.

Vid en naturvärdesinventering på uppdrag av Stockholms stad i en del av Bagarmossenskogen observerades padda och fladdermöss. Man hittade också fridlysta eller rödlistade arter som ekticka, blåsippa eller vätteros. Med i rapporten fanns också korallticka och större vattensalamander.

Bergholmsstråket i vy mot söder.

Bergholmsstråket i vy mot söder.

White arkitekter

Företaget WSP som gjorde inventeringen landade dock i bedömningen att det undersökta området inte når upp till någon högre klassificering när det gäller naturvärde. Däremot att det är ekologiskt särskilt betydelsefullt för spridningen av arter i den gröna kilen som går mellan Nackareservatet via Skogskyrkogården och ända bort till Årstafältet.

Vill se undersökning

Men gruppen Mitt i möter på fotbollsplanen räknar upp ännu fler arter i närområdet och menar att staden skyndar förbi naturvärdesinventeringen. De menar att frågan om fladdermöss behöver undersökas vidare, och att det intilliggande ESBO-området och kunskapen om arterna motiverar en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt lag.

– Men man struntar i det, menar Ylva Bexell.

Ylva Bexell och Antonie Grahamsdaughter intill skogen där paddor och fladdermöss lever.

Ylva Bexell och Antonie Grahamsdaughter intill skogen där paddor och fladdermöss lever.

Anders Björklund

Stöd från Länsstyrelsen

Det håller inte stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) och tjänstemännen på Stockholms stad med om. I det av kommunfullmäktige klubbade detaljplanebeslutet står att staden bedömer att miljöpåverkan inte är så stor att en särskild miljökonsekvensbeskrivning krävs.

"Även Länsstyrelsen delar stadens uppfattning att detaljplanen inte kommer ha en betydande miljöpåverkan", skriver Jan Valeskog i ett mejl till Mitt i. Han hänvisar till naturvärdesinventering, inventering av värdefulla träd och undersökningar av mark och berg i området.

Domstol ska avgöra

Mark- och miljödomstolen ska nu avgöra frågan. I en dom som kom i december upphävde Mark- och miljööverdomstolen en detaljplan i Solberga där staden inte genomfört någon undersökning för hur bygget skulle påverka rödlistad liten hackspett i området. Och gruppen som Mitt i möter menar stenkrossen bland annat skulle påverka fladdermössen negativt genom buller.

Hur ser ni på riskerna för att delar av detaljplaneprocessen måste tas om?

"Det är en fråga för domstolen att bedöma. Stadens bedömning är att man uppfyllt de krav som finns", skriver Jan Valeskog.