Tumme upp. Östermalmsbon Julia Grape cyklar jämt och är nöjd med cykelbanorna i stadsdelen. Foto: Pekka Pääkkö

Politiker säger nej till cykelbanor

Trafikkontoret vill göra cykelbanor på Östermalmsgatan och Styrmansgatan. Det har fått den politiska majoriteten i Östermalms stadsdelsnämnd att protestera.

  • Publicerad 14:56, 12 nov 2021

I grunden är vi positiva till att det finns en cykelplan.

Fler och bättre cykelbanor på Östermalm är en välkommen satsning. Till en viss gräns.

Det menar den politiska majoriteten i Östermalms stadsdelsnämnd som nu protesterar mot flera av trafikkontorets förslag på nya och förändrade cykelstråk i stadsdelen.

Det handlar framför allt om ett nytt huvudstråk från Strandvägen, längs med Styrmansgatan och vidare längs med Östermalmsgatan via Karlaplan.

– I grunden är vi positiva till att det finns en cykelplan i staden, och att det byggs nya cykelbanor på Östermalm – inte minst i Norra Djurgårdsstaden, säger Andrea Hedin (M), ordförande i stadsdelsnämnden.

– Däremot vill vi att man ska vara försiktig med att anlägga nya huvudstråk där man tar gatuutrymme och parkeringsplatser i anspråk.

När det gäller Östermalmsgatan hänvisar hon till det befintliga, närliggande stråket på Karlavägen.

– Vår bedömning är att det går bra att cykla på Östermalmsgatan utan att anlägga ett huvudstråk.

Cyklar överallt

Östermalmsbon Julia Grape håller med. Hon berättar att hon nästan alltid cyklar vart hon än ska, och nästan aldrig åker kollektivt.

– Det funkar bra att cykla på Östermalm så som det är. Här på Östermalmsgatan är det inte så mycket bilar.

Elisabeht Grönquist har ett annat perspektiv på samma fråga. Precis som Julia Grape cyklade hon mycket i stan förr, men i dag vågar hon inte.

– Jag tycker absolut att det ska vara cykelbana här. Många unga tänker nog ”jag klarar mig ändå”. Men för äldre har det stor betydelse. Om det fanns bättre cykelbanor skulle jag absolut börja igen.

Syskon. Johan och Elisabeth Grönquist har bott hela sitt liv på Östermalm. De vill gärna ha cykelbana även på Östermalmsgatan. Foto: Pekka Pääkkö

Stockholm stads cykelplan slår fast att man ska planera för en mångfald av cyklister, där ”8-åringar och 80-åringar” känner sig trygga.

Det innebär inte nödvändigtvis att bygga så många cykelbanor som möjligt, menar Andrea Hedin.

– Säkra cykelvägar är väldigt viktigt, och där prioriterar vi att göra övergångar och korsningar säkrare. I dag finns det cykelbanor som tar tvärt slut, det vill vi att trafikkontoret ska prioritera.

Cykla mot enkelriktat

I sitt yttrande på senaste stadsdelsnämnden vänder sig majoriteten även mot att cyklister ska prioriteras framför andra trafikanter.

Att cykla mot enkelriktat, eller förslaget om högersväng mot rött, är förmåner som kan slå mot andra trafikanter, menar de – speciellt sårbara grupper av fotgängare som barn, äldre och funktionsnedsatta.

– Vi har fått en del synpunkter på det. På Östermalm finns många smala, mörka gator där det kommer cyklister i hög hastighet mot körriktningen. Det kan upplevas som obehagligt.

Tycker du att Stockholms stads cykelsatsningar har genomförts på bekostnad av andra trafikslag?

– Ja på vissa sträckor har andra blivit lidande, man måste kunna ta sig fram även med bil och till fots på ett säkert sätt.

Tror du att det kan uppfattas som att ni motarbetar cykelsatsningarna?

– Jag hoppas att vi kan förmedla att vi är positiva till cykelbanor i stadsdelen, och att alla ska kunna cykla, men att vi ibland behöver prioritera hur gatornas utrymme ska användas, säger Andrea Hedin.

Förslag till nya stråk

Norra Djurgårdsstaden

Nya stråk längs Gasverksvägen, Jägmästargatan samt mellan Jägmästargatan och Bobergsgatan ska göra nätet mer finmaskigt.

KTH

Sträckan genom KTH:s Campus längs Drottning Kristinas väg förlängs norrut mot Stockholms Universitet.

Syftet är att förbättra tillgängligheten till målpunkter i området och knyta ihop KTH med SU samt anslutningen till nya campus Albano.

Östermalms stadsdelsförvaltning säger nej: ”skulle ta värdefull parkmark i anspråk”

Norra Djurgården

En ny sträckning i huvudnätet längs Stora Skuggans väg mellan Ropsten och Roslagsvägen. Syftet är att göra cykelnätet mer finmaskigt och tydliggöra en genare koppling mellan det primära stråket längs Roslagsvägen, via Frescati mot Norra Djurgårdsstaden och Ropsten.

Visa merVisa mindre

Förslag till ändrade stråk

Bobergsgatan

Här ritades det primära stråket in innan Bobergsgatan anlades. Nu ska stråket anpassas efter befintliga gata och bebyggelse.

Lill-Jansskogen

En ny koppling i huvudnätet föreslås längs Planerhagsvägen, Uggleviksvägen och Uggleängsvägen.

Sträckningen ersätter den befintliga i mer nordligt läge.

Östermalms stadsdelsförvaltning säger ja med en brasklapp: ”risk för att denna koppling inte kommer att användas i så stor utsträckning, då det idag redan finns en genare koppling längs Norra Fiskartorpsvägen”

Fisksjöängsvägen

En tidigare utpekad sträckning längs Husarstigen flyttas istället till Fisksjöängsvägen, norr om Husarviken.

Sibyllegatan

Ett befintligt stråk längs med Nybrogatan flyttas till Sibyllegatan.

Majoriteten i stadsdelsnämnden säger ja med en brasklapp: ”vill även här betona vikten av måttfulla ingrepp i trafikmiljön”

Visa merVisa mindre

Östermalmsgatan. Kan bli ett nytt cykelstråk om trafikkontoret får sin vilja igenom. Men majoriteten i Östermalms stadsdelsnämnd säger nej till det. Foto: Pekka Pääkkö

Färre allvarliga olyckor

Cyklister är överrepresenterade i olycksstatistiken, sett till andelen som cyklar. 2019 var cyklister inblandade i 30 procent av olyckorna.

Samtidigt har de allvarliga olyckorna minskat, trots att cykeltrafiken har ökat kraftigt de senaste åren. Det tyder på att det har blivit säkrare att cykla i Stockholm, relatvit sett.

Antalet olyckor mellan cyklister och fotgängare är relativt få. De utgör 2 procent av alla trafikolyckor.

Källa: Stockholms stads cykelplan

Visa merVisa mindre