I det gamla omsorgshuset från 1911 planeras för 40 bostäder, ännu oklart om det blir bostadsrätter eller hyresrätter, och längs med Gamla Tyresövägen 50 seniorbostäder i form av hyresrätter.

När beslutet fattades tidigare i höst lade den dåvarande grönblå majoriteten till ett särskilt utlåtande. Bland annat ansåg de att så många seniorbostäder som möjligt är eftersträvansvärt att bygga inom ramen för planen.

Den dåvarande oppositionen ville samtidigt se en utredning om förgårdsmark mellan seniorbostäderna och vägen. Detta för att nybygget ska smälta in i området.

Förtydligande: I startpromemorian står att det planeras för 40 bostadsrätter i sekelskifteshuset. Enligt stadsbyggnadskontoret är det dock oklart vad det blir för upplåtelseform på de bostäderna, utan det kan förändras beroende på fastighetsägare.