Det handlar om en ny stadsmiljöplan för området innanför Vallgraven som politikerna i trafiknämnden har klubbat.

Planen presenterar inga färdiga förslag än utan verkar som ett underlag för planerade förändringar på gator, platser och torg. 

– Med stadsmiljöplanen vill vi inspirera till vad som är möjligt, hur vi skapar de goda platserna med tillgänglighet i de mest centrala delarna av Göteborg, säger Åsa Hagnestål, landskapsarkitekt och projektledare för stadsmiljöplanen, på trafikkontoret i ett uttalande.

Gång och cykel viktigast

Utgångspunkten i planen är att gång och cykel på sikt ska vara de viktigaste trafikslagen i Göteborgs centrala delar. 

– När ytorna för de olika trafikslagen fördelas om så att gående och cyklister prioriteras, då ökar stadsmiljökvaliteterna och det blir trevligare att vistas i detta område, säger Åsa Hagnestål.

Ett första exempel på en plats innanför Vallgraven där stadsmiljöplanens tankar kommer att prövas är Harry Hjörnes Plats, där Södra och östra Larmgatan möts.